BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Alex’siz futbol

Alex’siz futbol

F.Bah­çe Alex‘in sa­kat­lı­ğı­na yan­ma­lı mı, yok­sa se­vin­me­li mi yok­la­ma­sın­da, bü­yük ço­ğun­luk yan­ma­lı­dır yan­da­şıy­dı ama, sa­nı­rım Ar­se­nal ma­çıy­la baş­la­yan de­ği­şen F.Bah­çe fut­bo­lun­dan ye­ni ye­ni ders­ler çı­kar­ma­ya baş­la­mış­lar­dır.F.Bah­çe Alex‘in sa­kat­lı­ğı­na yan­ma­lı mı, yok­sa se­vin­me­li mi yok­la­ma­sın­da, bü­yük ço­ğun­luk yan­ma­lı­dır yan­da­şıy­dı ama, sa­nı­rım Ar­se­nal ma­çıy­la baş­la­yan de­ği­şen F.Bah­çe fut­bo­lun­dan ye­ni ye­ni ders­ler çı­kar­ma­ya baş­la­mış­lar­dır. Alex‘in ol­ma­dı­ğı, ya­ni 1955 mo­de­li­nin oyu­nun en can alı­cı ye­ri olan or­ta sa­ha­da­ki var­lı­ğı, ye­ri­ni top­lu­ca to­pun ar­ka­sı­na geç­mek, her po­zis­yo­na mü­da­ha­le et­mek, ra­kip­le hiç yıl­ma­dan iki­li mü­ca­de­le­ye gir­mek gi­bi ça­ğın ge­rek­li­lik­le­ri, ye­ri­ni bun­la­ra bı­ra­kın­ca F.Bah­çe’ye öz­le­nen fut­bol gö­rün­tü­sü­nü ge­tir­miş­tir. Dei­vid‘in ye­ri gel­di­ğin­de içe­ri ka­te­di­şi, Sel­çuk‘un her ra­ki­be ayak uza­tı­şı, Se­mih‘in ye­ri­ne gi­ren Em­re‘nin bu, fut­bo­lun ol­maz­sa ol­maz­la­rı­na yük­sek tem­po­da­ki kat­kı­sı çok iyi top do­laş­tı­ran, iyi or­ga­ni­ze bir ta­kım gö­rün­tü­sün­den hiç düş­me­yen An­ka­ras­por’u sa­ha­dan ye­nik gön­de­ren önem­li fak­tör­ler­di. Ger­çi F.Bah­çe’nin gol­le­ri Alex ol­ma­ma­sı­na rağ­men du­ran top­lar­dan gel­di ama, An­ka­ras­por gi­bi iyi or­ga­ni­ze bir ta­kım kar­şı­sın­da to­pa bu ka­dar yük­sek doz­da sa­hip ola­bil­mek, onu blok­lar ara­sın­da do­laş­tı­rır­ken, öne doğ­ru yön­len­dir­me­ye ağır­lık ver­mek, çar­pı­cı F.Bah­çe ar­tı­la­rıy­dı. Ay­kut‘un ta­kı­mın­da gol­ler ye­ni­lip de mo­ral­ler bo­zu­la­na ka­dar ge­çen sü­reç­te, Lu­ga­no-Edu iki­li­si­ni ra­hat­sız ede­cek bir uç adam ol­ma­yı­şı al­kış­la­na­bi­le­cek An­ka­ra ta­kı­mı­nı gol ata­rak çar­pış­mak­tan alı­ko­yan bir nu­ma­ra­lı fak­tör­dü. Şu­nun al­tı­nı bir ke­re da­ha çiz­mek is­ti­yo­rum. F.Bah­çe’nin her iki go­lü de du­ran top­tan gel­di. F.Bah­çe’nin son 3 maç­tır fut­bo­lu, özel­lik­le ta­kım oyu­nun­da, top­lu mü­ca­de­le­de cid­di iv­me ka­zan­mış­tır. Aca­ba ne­den? Ce­va­bı­nı 1955 an­ti­ka ara­ba me­rak­lı­la­rı ver­sin. Yu­nus Yıl­dı­rım‘ın 7. da­ki­ka­da An­ka­ras­por’un yüz­de yüz bir pe­nal­tı­sı­nı ver­me­yi­şi, ben­ce bu ma­çın so­nu­cu­na yu­ka­rı­da­ki F.Bah­çe özel­lik­le­ri se­be­biy­le pek et­ki ede­mez­di. Ha­a şim­di asıl önem­li nok­ta­ya bir vur­gu ya­pa­rak ya­zı­yı bi­ti­re­yim. Alex ben ha­zı­rım der­se, şu dün ak­şam­ki ta­kım­dan han­gi ya­ban­cı ku­lü­be­ye gi­der­se git­sin, bu fut­bo­lun ya­rı­sı bi­le oy­na­na­maz. Pe­ki Alex‘i oy­nat­ma­mak ko­lay mı? Bu­nu da an­cak Rıd­van, Ser­gen gi­bi Ara­go­nes‘in tez­den git­me­si­ni is­te­yen­ler ce­vap­la­sın­lar. Tam dü­zel­miş­ken, F.Bah­çe’de asıl so­run şim­di baş­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT