BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖĞRETMENİN BÖYLESİ!

ÖĞRETMENİN BÖYLESİ!

Ta­ri­hi eser de­ğe­ri ol­du­ğu tah­min edi­len bir hey­ke­li, 600 bin do­lar kar­şı­lı­ğın­da, alı­cı gi­bi dav­ra­nan jan­dar­ma ekip­le­ri­ne sat­ma­ya ça­lış­tı­ğı öne sü­rü­len 1’i öğ­ret­men, 3 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.> KON­YA Ta­ri­hi eser de­ğe­ri ol­du­ğu tah­min edi­len bir hey­ke­li, 600 bin do­lar kar­şı­lı­ğın­da, alı­cı gi­bi dav­ra­nan jan­dar­ma ekip­le­ri­ne sat­ma­ya ça­lış­tı­ğı öne sü­rü­len 1’i öğ­ret­men, 3 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, kent mer­ke­zin­de­ki bir il­köğ­re­tim oku­lun­da öğ­ret­men­lik ya­pan İ.A. (39) ile M.K.’nın (31), el­le­rin­de­ki ta­ri­hi eser de­ğe­ri ol­du­ğu tah­min edi­len bir hey­ke­li sat­ma­ya ça­lış­tı­ğı bil­gi­si­ne ulaş­tı. Ekip­ler, es­ki dö­ne­me ait ve gü­müş ol­du­ğu tah­min edi­len “ko­şan adam” hey­ke­li­ni 600 bin do­la­ra ken­di­le­ri­ne sat­ma­ya ça­lı­şan İ.A, ba­ba­sı H.A. (58) ve M.K’yı su­çüs­tü ya­ka­la­dı. Hey­ke­lin ta­ri­hi eser de­ğe­ri­nin yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan araş­tı­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT