BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hep mah­cup­tu, “ye­re ba­kan­dı”

Hep mah­cup­tu, “ye­re ba­kan­dı”

“Al­lah’ın (ka­pı­lar­dan dön­dü­rü­len) öy­le kul­la­rı var­dır ki, bir şey için ye­min et­se­ler, Al­lah (on­la­rı mah­cup et­me­mek için) o şe­yi ya­ra­tır.”“Al­lah’ın (ka­pı­lar­dan dön­dü­rü­len) öy­le kul­la­rı var­dır ki, bir şey için ye­min et­se­ler, Al­lah (on­la­rı mah­cup et­me­mek için) o şe­yi ya­ra­tır.” Şan­lı Pey­gam­be­ri­mi­zin bu sö­zü­nü oku­yun­ca Üs­tad’ın aşa­ğı­da­ki şii­ri ge­lir ta­kı­lır du­dak­la­rı­ma: O er­ler ki... O er­ler ki, gö­nül fe­za­sın­da­lar, Top­rak­ta sü­rün­me eza­sın­da­lar. Yıl­dız­la­rı tes­pih tes­pih çe­ker de, Na­maz­da ar­ka saf hi­za­sın­da­lar. İçi­ne nefs sı­zan iba­det­le­rin, Bir bi­ri ar­dın­ca ka­za­sın­da­lar. Gü­nü her dem do­lup her dem baş­la­yan, Ezel se­ne­di­nin im­za­sın­da­lar. Bir an ya­ban­cı­ya kay­sa göz­le­ri, Bir ömür göz­ya­şı ce­za­sın­da­lar. Her ren­gi si­li­ci aşk öte­si renk; O ren­gin ka­vu­ran bey­za­sın­da­lar. Ne cen­net ta­sa­sı ve ne ce­hen­nem; Sa­de­ce Al­lah’ın rı­za­sın­da­lar. *** Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nin mü­kem­mel tek­nik do­na­nı­mı için­de bir “edi­tör” prog­ra­mı var. Bü­tün Ya­zı İş­le­ri ça­lı­şan­la­rı ha­ber­le­ri­ni, ya­zı­la­rı­nı, yo­rum­la­rı­nı ora­ya ya­zar. Ga­ze­te­de her­kes her­ke­sin “edi­tör” prog­ra­mın­da ne­ler yaz­dı­ğı­nı gö­re­bi­lir. Da­ha kırk iki ya­şın­da ara­mız­dan ay­rı­lan “ken­di ha­lin­de, efen­di ve ye­re ba­kan” Ha­run kar­de­şi­mi­zin biz­le­ri sar­san ölü­mü son­ra­sın­da aca­ba onun “edi­tör” prog­ra­mın­da ne­ler var­dı di­ye bir bak­tım. On bir ta­ne ya­zı bu­lu­nu­yor­du: * Ne­ca­ti Ya­zı­cı’yı kay­bet­tik... İh­las Hol­ding Gü­ven­lik Mü­dü­rü Ne­ca­ti Ya­zı­cı dün ge­ce ge­çir­di­ği kalp kri­zi so­nu­cu genç yaş­ta ve­fat et­ti. * Or­han Kar­mış ve­fat et­ti... İla­hi­yat Fa­kül­te­sin­de ver­di­ği ders­ler­le bin­ler­ce in­sa­nın ye­tiş­me­sin­de bü­yük pay sa­hi­bi olan ve da­ha son­ra TGRT’de ya­yın­la­nan Hu­zu­ra Doğ­ru prog­ra­mın­da do­yum­suz bir soh­bet eda­sıy­la sun­du­ğu Kur’an-ı Ke­rim tef­sir­le­ri ile mil­yon­la­rın sev­gi­li­si ha­li­ne ge­len Or­han Kar­mış Ho­ca ve­fat et­ti. * En acı gü­nü­müz... Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı­mız Dr. En­ver Ören’in ka­yın­bi­ra­de­ri ve Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nin de­ğer­li po­lis mu­ha­bi­ri Ab­dül­ha­kim Işık, Hak­kın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu. * Et­hem Ağa­be­yi uğur­la­dık... Se­ne­ler­dir Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Ya­şı İş­le­rin­de hiz­met ve­ren ve dün ve­fat eden, he­pi­mi­zin “Et­hem Ağa­be­yi” Et­hem Kır­çın’ı dua­lar­la uğur­la­dık. * Cev­det Ağa­be­ye son gö­rev... Bir dö­nem Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Er­zu­rum bas­kı mer­ke­zi ya­zı iş­le­ri mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni yü­rü­ten ve son ola­rak İh­las Der­gi Gru­bu’nda edi­tör­lük ya­pan Cev­det Yü­cel Söz­tu­tan, Eyüp Sul­tan’da dua­lar­la def­ne­dil­di. * Erol Sev­di’ye ve­da... Uzun yıl­lar İh­las Hol­ding’in çe­şit­li bi­rim­le­rin­de yö­ne­ti­ci­lik ya­pan ve dün ge­ce ve­fat eden Erol Sev­di, ka­la­ba­lık bir ce­ma­atin iş­ti­ra­kiy­le son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. * Ay­dın Ar­va­si dua­lar­la def­ne­dil­di... Van es­ki mil­let­ve­ki­li, İh­las Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Hü­se­yin Ay­dın Ar­va­si Eyüp Ca­mi­i’nde ikin­di na­ma­zı­nı mü­te­akip kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Eyüp Sul­tan Kab­ris­ta­nı’nda dua­lar­la def­ne­dil­di. * İki acı kay­bı­mız... Uzun yıl­lar İh­las Hol­ding’in çe­şit­li ka­de­me­le­rin­de gö­rev ya­pan ve ön­ce­ki ge­ce ve­fat eden Ce­mil Bil­giç ile Ce­ma­let­tin Cem Er­türk dün top­ra­ğa ve­ril­di. * “Son Kah­ra­man­lar”dan 1 ga­zi da­ha öl­dü... İs­tik­lal Sa­va­şı’ndan ha­yat­ta ka­lan, ta­ri­hi biz­zat ya­şa­mış son iki ga­zi­miz­den Es­ki­şe­hir’de ya­şa­yan 110 ya­şın­da­ki Ya­kup Sa­tar da ve­fat et­ti. * Kan­ser he­pi­mi­zi vu­ra­bi­lir... Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi On­ko­lo­jik Bi­lim­ler Bö­lü­mü’nden Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Ça­ğa­tay De­mir, kan­ser ve bes­len­me iliş­ki­sin­de “doğ­ru sa­nı­lan yan­lış­la­rı” an­lat­tı. * Ye­tim ço­cuk­la­rı kır­ma­yın... Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Tak­vi­mi’nin Ra­ma­zan Bay­ra­mı yap­ra­ğın­dan: Ye­tim ba­şı­nı ok­şa­mak, se­vap­la­rın en bü­yü­ğü­nü ka­zan­dı­rır. Ha­dis-i şe­rif­te, “Kim Al­lah rı­za­sı için bir ye­ti­min ba­şı­nı ok­şar­sa, eli­nin do­kun­du­ğu her saç sa­yı­sın­ca iyi­lik ya­zı­lır” buy­rul­du. Ye­tim­le­ri kır­ma­yın!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT