BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay­nı pla­ka­lı araç­lar ay­nı so­kak­ta kar­şı­laş­tı

Ay­nı pla­ka­lı araç­lar ay­nı so­kak­ta kar­şı­laş­tı

Mu­rat Umu ara­cını Mer­sin Ser­best Böl­ge­si’ne park edip, gö­rüş­me­ler için bir fir­ma­ya gir­di.> MER­SİN Mu­rat Umu ara­cını Mer­sin Ser­best Böl­ge­si’ne park edip, gö­rüş­me­ler için bir fir­ma­ya gir­di. Da­ha son­ra ser­best böl­ge­den ay­rıl­mak için git­ti­ği oto­bü­sü­nün ya­kı­nın­da ay­nı pla­ka­ya sa­hip bir mi­di­büs gö­rün­ce du­ru­mu po­li­se bil­dir­di. Bu­nun üze­ri­ne olay ye­ri­ne ge­le­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan po­lis­ler, mi­di­büs­te­ki pla­ka­nın sah­te ol­du­ğu­nu tes­pit et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT