BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2 kur­şu­nla böb­rek nak­li

2 kur­şu­nla böb­rek nak­li

Si­irt’te iki yıl ön­ce uğ­ra­dı­ğı si­lah­lı sal­dı­rı­da ağır ya­ra­la­nan ve vü­cu­du­na al­dı­ğı 8 kur­şun­dan 6’sı çı­ka­rıl­ma­sı­na rağ­men böb­rek­le­ri if­las eden ki­şi­ye, vü­cu­dun­da ha­len bu­lu­nan iki kur­şu­na rağ­men, eşin­den böb­rek nak­le­dil­di.> AN­TAL­YA Si­irt’te iki yıl ön­ce uğ­ra­dı­ğı si­lah­lı sal­dı­rı­da ağır ya­ra­la­nan ve vü­cu­du­na al­dı­ğı 8 kur­şun­dan 6’sı çı­ka­rıl­ma­sı­na rağ­men böb­rek­le­ri if­las eden ki­şi­ye, vü­cu­dun­da ha­len bu­lu­nan iki kur­şu­na rağ­men, eşin­den böb­rek nak­le­dil­di. Si­irt’te bir si­ga­ra fir­ma­sı­nın da­ğı­tı­mı­nı ya­pan Mah­mut Gü­neş, 2006 yı­lın­da da­ğı­tım yap­tı­ğı iş­let­me­ler­den bi­ri­nin sa­hi­bi ve ya­kın­la­rı­nın si­lah­lı sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı. Sal­dı­rı­da vü­cu­du­na al­dı­ğı kur­şun­lar­la ağır ya­ra­la­nan ve ken­di im­kan­la­rıy­la jan­dar­ma ka­ra­ko­lu­na sı­ğı­na­rak ölüm­den kur­tu­lan Gü­neş’in vü­cu­du­na isa­bet eden 8 kur­şun­dan 6’sı, ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar­la alın­dı. Gü­neş’in bel ke­mi­ği ve sağ ba­ca­ğı­na isa­bet eden kur­şun­lar ise, teh­li­ke­li ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le çı­ka­rıl­ma­dı. Uzun sü­re yo­ğun ba­kım­da ka­lan Mah­mut Gü­neş, bu sı­ra­da al­dı­ğı ilaç­la­rın da et­ki­siy­le böb­rek yet­mez­li­ği ya­şa­ma­ya baş­la­dı. Or­gan nak­li için Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si’ne baş­vu­ran 40 ya­şın­da­ki Mah­mut Gü­neş’e 31 ya­şın­da­ki eşi Gül­şah Gü­neş’in böb­re­ği nak­le­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT