BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Kar­t’ çe­te­si çökertildi

‘Kar­t’ çe­te­si çökertildi

İz­mir’de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da, baş­ka­la­rı­na ait kre­di kar­tı bil­gi­le­ri sa­ye­sin­de, har­ca­ma ve pa­ra trans­fe­ri yap­tık­la­rı ile­ri sü­rü­len şe­be­ke­nin 7 üye­si ya­ka­lan­dı.İz­mir Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü Bi­li­şim Suç­la­rı Bü­ro­su ekip­le­ri, ba­zı ki­şi­le­rin kre­di kart bil­gi­le­ri­ni kop­ya­la­yan gru­bun, bil­gi­le­ri sah­te kre­di kart­la­rı­na yük­le­ye­rek kul­la­na­cak­la­rı yö­nün­de­ki ih­bar üze­ri­ne ta­kip baş­lat­tı. Zan­lı­la­rın baş­ka­la­rı­na ait kart bil­gi­le­riy­le alış­ve­riş yap­tık­la­rı be­lir­le­nin­ce ope­ras­yon dü­zen­len­di. Ope­ras­yon­da, E.I. (30), E.K. (23), Ö.V. (23), M.K. (35), E.E. (28), H.K. (31) ve O.Ü. (24) gö­zal­tı­na alın­dı. Zan­lı­la­rın ev ve iş­yer­le­rin­de ya­pı­lan ara­ma­lar­da, 3 di­züs­tü bil­gi­sa­yar, kre­di kar­tı kop­ya­la­ma­ya ya­ra­yan en­co­der ci­ha­zı ve CD’si, kre­di kar­tı post ci­ha­zı, man­ye­tik şe­rit­li boş plas­tik kart­lar, baş­ka­la­rı adı­na dü­zen­len­miş 8 kre­di kar­tı ve do­kü­man­lar ele ge­çi­ril­di. Bil­gi­sa­yar­lar ve do­kü­man­lar­da ya­pı­lan in­ce­le­me­ler­de ise, yer­li ve ya­ban­cı ban­ka­la­rın müş­te­ri­le­ri­ne ait 2 bi­ne ya­kın kre­di kar­tı bil­gi­le­ri bu­lun­du. UCUZ KON­TÖR, PA­HA­LI­YA MAL OL­DU Zan­lı­la­rın, kre­di kart bil­gi­le­ri­ni, Rus hac­ker­ler­lar­dan pa­ra kar­şı­lı­ğı sa­tın al­dık­la­rı, ba­zı nok­ta­la­ra yer­leş­tir­dik­le­ri en­co­der kop­ya­la­ma ci­haz­la­rı ile kur­duk­la­rı in­ter­net si­te­si ara­cı­lı­ğıy­la sağ­la­dık­la­rı be­lir­len­di. Kur­duk­la­rı in­ter­net si­te­sin­de cep te­le­fo­nu kon­tör­le­ri­ni ucu­za sa­tı­yor gi­bi gös­ter­dik­le­ri ifa­de edi­len zan­lı­la­rın, kon­tör al­mak is­te­yen­le­ri kre­di kar­tıy­la alış­ve­ri­şe yön­len­dir­di­ği, kart bil­gi­le­ri­nin gi­ril­me­si­nin ar­dın­dan “ha­ta oluş­tu, iş­lem ger­çek­leş­ti­ri­le­me­di” ya­zı­sı­nın ek­ra­na gel­di­ği, fa­kat bil­gi­le­rin kop­ya­lan­dı­ğı­nın tes­pit edil­di­ği bil­di­ril­di. Zan­lı­la­rın, baş­ka­la­rı­na ait kre­di bil­gi­le­ri­ni kul­la­na­rak, son bir ay­da 141 bin YTL’lik alış­ve­riş yap­tık­la­rı or­ta­ya çık­tı. Zan­lı­lar­dan E.I, E.K. ve Ö.V. tu­tuk­la­nır­ken, 4 zan­lı ser­best bı­ra­kıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT