BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ÇAKAL CARLOS! 2-0

ÇAKAL CARLOS! 2-0

F.Bah­çe li­gin flaş ta­kı­mı An­ka­ras­por’u Sa­ra­coğ­lu’ndan eli boş gön­der­di. Ge­ce­ye, sin­si bir gol atan, bir de at­tı­ran Ro­ber­to Car­los dam­ga vur­duF.Bah­çe li­gin flaş ta­kı­mı An­ka­ras­por’u Sa­ra­coğ­lu’ndan eli boş gön­der­di. Ge­ce­ye, sin­si bir gol atan, bir de at­tı­ran Ro­ber­to Car­los dam­ga vur­du SAM­BA­CI DA­YA­NIŞ­MA­SI An­ka­ras­por hiç fe­na gir­me­di Sa­ra­coğ­lu’nda ma­ça... F.Bah­çe, çok iyi top çe­vi­ren mi­sa­fir ekip­ten me­şin yu­var­la­ğı al­mak­ta bi­le güç­lük çek­ti ilk 20 da­ki­ka­da. Ma­çın ba­şın­da ce­za sa­ha­sı için­de Mu­rat To­sun’un aya­ğı­na ba­sıp dü­şü­ren Edu’nun ha­re­ke­tin­de Yu­nus Yıl­dı­rım pe­nal­tı­yı at­la­ma­sa go­lü de bu­la­bi­lir­ler­di. Em­re’nin oyu­na mec­bu­ri gi­ri­şiy­le top yap­ma­ya baş­la­yan Fe­ner, Gök­han’ın or­ta­sın­da al­tı pas­ta Uğur’un ka­fa­sıy­la go­lü ka­çır­dı ama 32’de ça­lı­şıl­dı­ğı bel­li olan ne­fis bir gol bul­du. Dei­vid, sol çiz­gi­den fri­ki­ği sert bir şe­kil­de pe­nal­tı nok­ta­sı üze­ri­ne gön­der­di; Car­los üze­ri­ne te­laş­la ko­şan 4 ra­kip oyun­cu­ya rağ­men to­pu sağ alt kö­şe­ye zım­ba­la­dı ade­ta: 1-0. FE­NER BİR AÇIL­DI Kİ... Son­ra­sın­da ar­dı ar­dı­na gel­di Fe­ner. Güi­za’nın pa­sın­da Dei­vid’in on se­kiz sağ çap­ra­zın­dan sert vu­ru­şu­nu Se­necky ay­nı şık­lık­la çı­kar­dı. Em­re’nin 60 met­re­lik en­fes pa­sın­da Güi­za, üze­ri­ne ko­şan Se­necky’nin üze­rin­den aşı­ra­ma­dı to­pu ve bir gol da­ha kaç­tı Fe­ner adı­na. 38’de Uğur Bo­ral 20 met­re­lik fü­ze sa­vur­du an­cak Se­necky ke­di ol­du gol­den son­ra. Uzat­ma­da Gök­han’ın sol­dan or­ta­sın­da Güi­za’dan se­ken to­pu ce­za sa­ha­sı içi so­lun­dan çok sert şut­la­yan Uğur Bo­ral’ın bu vu­ru­şu da üst­ten az fark­la au­tu boy­la­yın­ca ilk ya­rı 1-0 F.Bah­çe’nin üs­tün­lü­ğüy­le so­na er­di. FIR­SAT­ÇI LU­GA­NO İkin­ci ya­rı­ya da bas­kı­lı gir­di Fe­ner... Em­re’nin ön­ce yak­la­şık 25 met­re­lik bek­len­me­yen şu­tu az fark­la au­tu, son­ra­sın­da da on se­kiz sol çap­ra­zın­dan ba­zu­ka­sı Se­necky’yi bul­du. Car­los sah­ne al­dı ar­dın­dan. Sam­ba­cı­nın Em­re’ye ya­pı­lan fa­ul­de 25 met­re­den çok sert vu­ru­şun­da me­şin yu­var­lak bi­lar­do to­pu gi­bi ön­ce sağ, son­ra sol di­re­ğe çarp­tı; Lu­ga­no ye­ti­şip ta­mam­la­dı: 2-0. Skor­da ra­hat­la­yan sa­rı-la­ci­vert­li­ler vi­tes dü­şür­dü. 78’de Gök­han’ın or­ta­sın­da top sol çap­raz­da Uğur’da kal­dı, o ge­ci­kin­ce Se­necky go­lü ön­le­di. 81’de F.Bah­çe ce­za sa­ha­sı­na ge­len or­ta­da to­pu elin­den ka­çır­dı Vol­kan; to­pa M.Ça­kır aban­dı, ön­le­di genç ka­le­ci; yet­me­di bir de Ko­na­te şut­la­dı, bir kez da­ha çel­di. Son ola­rak M.Ha­ni­fi’nin vu­ru­şu­nu da Edu çiz­gi­den çı­ka­rın­ca maç 2-0 so­na er­di. > M. Emin ULUÇ Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı, 15 Ka­sım 2008 >> F.BAHÇE 2 Vol­kan 6 ­Gök­han 7 ­Lu­ga­no 7 E­du 5.5 R. Car­los 8.5 ­Jo­si­co 7 ­Sel­çuk 6 ­Se­mih 5 (Em­re dk.15) 7 De­i­vid 6 (A­li dk.71) 5 U­ğur 6 (Ve­der­son dk.79) 5.5 ­Gü­i­za 5 Vol­kan ba­ba­can ­Bu­rak ­Mal­do­na­do ­Ya­sin T.D: Lu­is A­ra­go­nes >> ANKARA 0 Se­necky 6.5 Er­han 5 M. Ha­ni­fi 5.5 ­Ba­tak 5 U­ğur 5.5 Ö­zer 5.5 (Ko­na­te dk.46) 5.5 A­dem 5 ­Hür­ri­yet 5.5 (A­nıl dk.64) 5 T­he­o 5.5 (De Nig­ris dk.81) 5 ­Meh­met Ça­kır 4.5 ­Mu­rat 5 Ra­ma­zan E­diz ­Risp ­Bi­lal T.D: Ay­kut Ko­ca­man GOL­LER: Ro­ber­to Car­los (dk.32), Lu­ga­no (dk.54) ­­HA­KEM­LER: Yu­nus Yıl­dı­rım, Öz­gür Çe­ti­ner, Ha­kan Ye­miş­ken CARLOS: Ya­vaş ya­vaş ge­li­yo­ruz Gecenin kahramanı Ro­ber­to Car­los, “Doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu­za ina­nı­yo­ruz. Da­ha iyi bir nok­ta­ya gel­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz ve bu­nu da ba­şa­ra­ca­ğız. Ya­vaş ya­vaş ge­li­yo­ruz. At­tı­ğı­mız bi­rin­ci go­lü Dei­vid’le ça­lış­mış­tık” şek­lin­de ko­nuş­tu. DİREKLERLE BİLARDO OYNADI Öl­dü­ren so­luy­la bir gol a­tan Roberto Carlos, F.Bah­çe’de­ki ilk f­ri­kik go­lü­ne de çok yak­laş­tı. Car­los’un ba­zu­ka­sı i­ki di­re­ğe “ha­tır sor­duk­tan son­ra” Lu­ga­no’ya çiz­gi üs­tün­de do­kun­mak, F.Bah­çe’ye de se­vin­mek kal­dı!.. ‘ALEX DÖNÜNCE GÖRECEĞİZ’ F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­is A­ra­go­nes, “Gol­le­ri­miz du­ran top­lar­dan gel­di biz­de id­man­lar­da du­ran top­la­ra ça­lı­şı­yor­duk ve bu bi­ze bu­ra­da ga­li­bi­ye­ti ge­tir­di” de­di. Ma­ça i­yi baş­la­ya­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen İs­pan­yol ho­ca, “İlk 20 da­ki­ka­dan son­ra to­par­lan­dık ve i­yi bir o­yun­la ga­lip gel­dik. Dün­ya fut­bo­lun­da ar­tık gol­le­rin yüz­de 60-70’i du­ran top­lar­dan ge­li­yor. Biz de her id­man­da bu tip or­ga­ni­zas­yon­la­rı ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. A­ra­go­nes, ta­kı­mın A­lex’siz ka­zan­ma­ya de­vam et­ti­ği ha­tır­la­tıl­dı­ğın­da i­se “O­yun­cu­la­rım hak­kın­da bi­rey­sel yo­rum yap­mam. A­lex dön­dü­ğün­de gö­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu. KAYBETMEYİ UNUTTULAR GOL­LER SA­VUN­MA­DAN G.Sa­ray’dan son­ra An­ka­ras­por’u da Ka­dı­köy’den pu­an­sız gön­de­ren F.Bah­çe’de çı­kış sü­rü­yor. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, der­bi za­fe­ri­nin mo­ra­liy­le çık­tık­la­rı maç­ta li­gin flaş ekip­le­rin­den An­ka­ra’yı da de­vir­mek­te zor­lan­ma­dı. Alex’in sa­kat­lı­ğı sü­rer­ken, ka­za­nan kad­ro­yu boz­ma­yan Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes, ce­za­sı bi­ten Ka­zım’ı kad­ro­ya al­maz­ken, Güi­za ağ­rı­la­rı­na kar­şın ilk 11’de gö­rev al­dı. Kar­şı­laş­ma­nın ilk da­ki­ka­la­rın­da zor­lan­sa da ilk ya­rı­yı Ro­ber­to Car­los’un go­lüy­le 1-0 ön­de ka­pa­tan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, ikin­ci ya­rı­da yi­ne Car­los’un ha­zır­la­dı­ğı gol ile 2-0’ı bu­lup ra­hat­la­dı. Bu se­zon ilk go­lü­nü Kay­se­ri ma­çın­da kay­de­den Car­los dün ikin­ci kez gol se­vin­ci ya­şar­ken, Lu­ga­no’nun go­lü­nün de mi­ma­rı ol­du. CAR­LOS’TAN 2. GOL Bre­zil­ya­lı ile Uru­gu­ay­lı G.Sa­ray der­bi­sin­de ol­du­ğu gi­bi yi­ne iş­bir­li­ği ile F.Bah­çe’yi ra­hat­lat­tı. Der­bi­de Car­los’un ka­le­ci­den se­ken fri­ki­ğin ta­mam­la­ya­rak ma­çı ko­pa­ran go­lü kay­de­den Lu­ga­no, dün de sam­ba­cı­nın kul­lan­dı­ğı ser­best vu­ruş­ta iki yan di­re­ğe vu­ran to­pu ağ­la­ra yol­la­ya­rak ta­kı­mı­nın ikin­ci go­lü­nü kay­det­ti. F.Bah­çe’nin sa­vun­ma­cı­la­rı Car­los ve Lu­ga­no bu se­zon lig­de ikin­ci gol­le­ri­ne ula­şır­ken, F.Bah­çe, üst üs­te oy­na­dı­ğı 6. ma­çın­da da ye­nil­me­di. En son evin­de Kay­se­ri’ye kay­be­den Ka­nar­ya, lig­de Bur­sa, G.Sa­ray ve An­ka­ra’yı, ku­pa­da A.Gü­cü’nü de­vir­di. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Es­ki­şe­hir ve Ar­se­nal dep­las­man­la­rın­dan ise be­ra­ber­lik­le ay­rıl­dı. F.Bah­çe sı­kın­tı­lı baş­la­dı­ğı se­zon­da ar­tık ye­nil­gi­yi unut­tu. MAÇTAN NOTLAR Rüz­gâr sert esi­yor An­ka­ras­por’un ho­ca­sı Ay­kut Ko­ca­man, “F.Bah­çe’nin ka­le­mi­ze gel­me­si zor gö­zü­kü­yor­du ama ko­lay bir gol ye­dik. Go­lü yi­yin­ce de maç bi­zim için bit­ti. Yük­sek­ler­de rüz­gar­lar sert eser. Sert rüz­gâr­la­ra di­renç gös­te­re­cek ya­pı­ya bü­rün­me­di­ği­niz za­man bir gol yi­yin­ce to­par­la­na­maz­sı­nız” de­di. Edu: Pe­nal­tı yok­tu F.Bah­çe’nin tec­rü­be­li fut­bol­cu­su Edu, ma­çın 7. da­ki­ka­sın­da Mu­rat To­sun ile mü­ca­de­le­sin­de yer­de kal­dı­ğı po­zis­yon­da, “Ke­sin­lik­le pe­nal­tı yok­tu” şek­lin­de yo­rum­la­dı. Po­zis­yo­nun kah­ra­ma­nı Mu­rat To­sun ise, “Yüz­de yüz pe­nal­tıy­dı. Eğer ve­ril­sey­di so­nuç fark­lı olur­du” şek­lin­de ko­nuş­tu. Se­mih kor­kut­tu F.Bah­çe’de Alex ve Tü­mer sa­kat­lık­la­rı se­be­biy­le An­ka­ra ma­çın­da yer al­maz­ken, ilk on bir­de çı­kan Se­mih 15’te ye­ri­ni Em­re’ye bı­rak­tı. Se­mih’in da­ha ön­ce id­man­da sağ di­zi­ne dar­be al­dı­ğı, dün ak­şam da bu sa­kat­lı­ğı­nın nük­set­ti­ği öğ­re­ni­lir­ken du­ru­mu­nun çe­ki­le­cek MR son­ra­sı net­lik ka­za­na­ca­ğı be­lir­til­di. Bu ara­da PAF ma­çı 2-2 so­na er­di. Koç: Perçinledi F.Bah­çe Ku­lü­bü As­baş­ka­nı Ali Koç maç son­ra­sı, “Bu ga­li­bi­yet der­bi ma­çı­nın za­fe­ri­ni per­çin­le­miş ol­du” de­di. Ali Koç, İs­pan­yol gol­cü Güi­za’ya da des­tek çı­ka­rak, “Güi­za son yıl­lark­da­ki en önem­li trans­fer­ler­den bi­ri” şek­lin­de ko­nuş­tu. Misyonerler statta Son yıl­lar­da Tür­ki­ye’de yo­ğun şe­kil­de fa­ali­yet gös­te­ren mis­yo­ner­ler dün de Sa­ra­coğ­lu’nda fa­ali­yet­tey­di. Mis­yo­ner­ler sa­rı ka­ğıt­la­ra bas­tır­dık­la­rı ya­zı­lar­da fut­bol sev­da­sın­dan dem vu­rur­ken ale­nen Hı­ris­ti­yan­lık pro­pa­gan­da­sı yap­tı, ta­raf­tar­lar rağ­bet gös­ter­me­di. ­Ö­zer G.Sa­ray’a yok An­ka­ras­por’un ö­nem­li si­la­hı Ö­zer Hur­ma­cı, dün­kü kar­şı­laş­ma­da 4. sa­rı kar­tı­nı gö­rün­ce ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. Ö­zer, ta­kı­mı­nın G.Sa­ray’y­la oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. Ay­kut Ko­ca­man, “Ö­zer’i ke­na­ra al­ma­mın ö­zel se­bep­le­ri var, o da ba­na kal­sın” di­ye­rek o­yun­cu­su­na si­tem et­ti. Derbi hatırası G.Sa­ray’ı 4-1 mağ­lup eden F.Bah­çe’de der­bi son­ra­sı özel ola­rak yap­tı­rı­lan “El Cla­si­co” ti­şört­le­ri Fe­ne­ri­um­lar­da sa­tı­şa su­nul­du. Öte yan­dan ma­ç ön­ce­si Sa­ra­coğ­lu’nda ça­lı­nan “Ha­tı­ra­lar şar­mış dört bir ya­nı­mı” şar­kı­sıy­la da G.Sa­ray’a gön­der­me ya­pıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT