BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Süleyman Soylu yeniden DP başkanı

Süleyman Soylu yeniden DP başkanı

Kon­gre­ye eşi Ham­di­ye Soy­lu’yla bir­lik­te ka­tı­lan DP Baş­ka­nı Sü­ley­man Soy­lu, ko­nuş­ma­ sı­ra­sın­da fe­na­lık ge­çir­di.> Mu­am­mer Tan AN­KA­RA İHA De­mok­rat Par­ti (DP) 9. Ola­ğan Bü­yük Kon­gre­si’nde Sü­ley­man Soy­lu ye­ni­den ge­nel baş­kan se­çil­di. İl­gi­den do­la­yı za­man za­man ezil­me teh­li­ke­si ya­şa­yan DP Ge­nel Baş­ka­nı Sü­ley­man Soy­lu, ko­nuş­ma yap­tı­ğı sı­ra­da ise tan­si­yo­nu dü­şün­ce fe­na­lık ge­çir­di. Eşi Ham­di­ye Soy­lu ile bir­lik­te kon­gre­ye ge­len Soy­lu, par­ti­li­le­rin yo­ğun sev­gi gös­te­ri­siy­le kar­şı­lan­dı. Güç­lük­le kür­sü­ye çı­kan Soy­lu ko­nuş­ma yap­tı­ğı sı­ra­da tan­si­yo­nu dü­şün­ce fe­na­lık ge­çir­di. Da­ha son­ra ger­çek­leş­ti­ri­len se­çim­ler­de, Sü­ley­man Soy­lu ge­çer­li 993 oyun 922’si­ni ala­rak ilk tur­da ye­ni­den ge­nel baş­kan se­çil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT