BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Al­man­ya’da bir Türk li­der

Al­man­ya’da bir Türk li­der

Av­ru­pa Par­la­men­to­su (AP) üye­si Cem Öz­de­mir, Bir­lik 90/Ye­şil­ler Par­ti­si­nin eş baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne se­çil­di.Av­ru­pa Par­la­men­to­su (AP) üye­si Cem Öz­de­mir, Bir­lik 90/Ye­şil­ler Par­ti­si­nin eş baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne se­çil­di. Öz­de­mir, dün Al­man­ya’nın Er­furt şeh­rin­de dü­zen­le­nen par­ti ku­rul­ta­yın­da de­le­ge­le­rin yüz­de 79.2’si­nin oyu­nu ala­rak par­ti eş baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ne se­çil­di. 617 de­le­ge Öz­de­mir için “evet” oyu kul­la­nır­ken, 107 de­le­ge “ha­yır” oyu, 46 de­le­ge de çe­kim­ser oy kul­lan­dı. Öz­de­mir böy­le­ce Al­man­ya’nın ilk göç­men kö­ken­li par­ti baş­ka­nı ol­du. Par­ti­nin di­ğer eş baş­ka­nı olan Cla­udi­a Roth da, de­le­ge­le­rin yüz­de 82.7’si­nin oyu­nu ala­rak ye­ni­den bu gö­re­ve se­çil­di. Öz­de­mir, te­şek­kür ko­nuş­ma­sın­da, Al­man­ya’ya göç­men ola­rak ge­len ai­le­si­ne de te­şek­kür et­ti. Öz­de­mir, ay­rı­ca AP AB-Tür­ki­ye He­ye­ti ve “Ku­zey Kıb­rıs Te­mas Gru­bu” üye­li­ği gö­re­vi­ni de yü­rü­tü­yor.
Kapat
KAPAT