BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CHP’li Ha­ca­loğ­lu has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı

CHP’li Ha­ca­loğ­lu has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı

CHP Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı ve İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Al­gan Ha­ca­loğ­lu, has­ta­ne­ye kal­dı­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı. Şiş­li Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Opr. Dr. Mü­ca­hit At­ma­noğ­lu yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Ha­ca­loğ­lu’nun ge­ce sa­at 02.00’de “şid­det­li gö­ğüs ağ­rı­sı ve kalp yet­mez­li­ği ön ta­nı­sı” ile has­ta­ne­ye ge­ti­ril­di­ği­ni bil­dir­di.CHP Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı ve İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Al­gan Ha­ca­loğ­lu, has­ta­ne­ye kal­dı­rı­la­rak te­da­vi al­tı­na alın­dı. Şiş­li Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Opr. Dr. Mü­ca­hit At­ma­noğ­lu yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Ha­ca­loğ­lu’nun ge­ce sa­at 02.00’de “şid­det­li gö­ğüs ağ­rı­sı ve kalp yet­mez­li­ği ön ta­nı­sı” ile has­ta­ne­ye ge­ti­ril­di­ği­ni bil­dir­di. Acil ola­rak ya­pı­lan an­ji­yo ne­ti­ce­sin­de, kal­bin ön yü­zün­de çok önem­li bir tı­ka­nık­lık tes­pit edil­di­ği­ni ifa­de eden At­ma­noğ­lu, Ha­ca­loğ­lu’nun 24 sa­at yo­ğun ba­kım­da göz­lem al­tın­da tu­tul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT