BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gül: Sa­vun­mada artık çok güçlüyüz

Gül: Sa­vun­mada artık çok güçlüyüz

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ka­le Ha­va­cı­lık Tuz­la Te­sis­le­ri’nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül ve İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler ile bir­lik­te iş adam­la­rı­nın da ha­zır bu­lun­du­ğu tö­ren­de ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, sa­vun­ma sa­na­yi­in­de iş yap­ma­nın ko­lay ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.> Fı­rat Ay­dı­nay İS­TAN­BUL İHA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ka­le Ha­va­cı­lık Tuz­la Te­sis­le­ri’nin açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül ve İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler ile bir­lik­te iş adam­la­rı­nın da ha­zır bu­lun­du­ğu tö­ren­de ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, sa­vun­ma sa­na­yi­in­de iş yap­ma­nın ko­lay ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Gül, “Tür­ki­ye geç de ol­sa bu işe baş­la­dı ve iyi me­sa­fe­ler al­dı. Ül­ke­miz, bu­gün bü­yük bir sa­vun­ma sa­na­yi­i oluş­tur­muş­tur” de­di. Gül, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Ka­le Ha­va­cı­lık Tuz­la Te­sis­le­ri’nin açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di. GOLF A­RA­CIY­LA TE­Sİ­Sİ GEZ­Dİ ­Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, a­çı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği Ka­le Ha­va­cı­lık Tuz­la Te­sis­le­ri­ni golf a­ra­cıy­la ge­ze­rek yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, tö­ren­de ya­pı­lan su­num sı­ra­sın­da Ka­le G­ru­bu O­nur­sal Baş­ka­nı İb­ra­him Bo­dur’la soh­bet et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT