BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAŞBAKAN ER­DO­ĞAN’DAN OBA­MA’YA: TURKİYESİZ barış olmaz

BAŞBAKAN ER­DO­ĞAN’DAN OBA­MA’YA: TURKİYESİZ barış olmaz

Tür­ki­ye’nin ya­rım asırdan fazla bir sü­re­dir dün­ya ba­rı­şı i­çin ABD i­le or­tak ha­re­ket et­ti­ği­ne dik­kat çe­ken Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Bu a­maç­la iş bir­li­ği­miz de­vam e­de­cek­tir” de­di> WAS­HING­TON İHA G-20; IMF VE DÜN­YA BAN­KA­SI’NDA RE­FORM İS­TE­Dİ Kü­re­sel sis­tem­de bü­yük önem ta­şı­yan ül­ke­ler­den olu­şan 20’ler Gru­bu (G-20) li­der­le­ri, kri­zi aş­mak için 6 yol be­lir­le­di. Bush’un, Beyaz Sarayda verdiği yemeğe Erdoğan da katıldı. 13’TE Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, G-20 Zir­ve­si’ne ka­tıl­mak üze­re gel­di­ği Was­hing­ton’da Ulu­sal Ba­sın Ku­lü­bü’nde yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, “Tür­ki­ye, ba­rış ara­yış­la­rın­da kat­kı­la­rı his­se­di­len bir ül­ke ola­rak ABD için gü­ve­ni­lir or­tak ol­ma­ya de­vam ede­cek­tir” de­di. ABD’nin ye­ni Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma dö­ne­min­de de ABD ile çok yön­lü iş bir­li­ği­ni sür­dü­re­cek­le­ri­ni vur­gu­la­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan, “Bil­di­ği­niz gi­bi ABD ile iliş­ki­le­ri­mi­zin ta­ri­hi çok es­ki. Ya­rım yüz­yı­lı aşan bir sü­re­dir iki ya­kın müt­te­fik ve stra­te­jik or­tak ola­rak ya­kın iş bir­li­ği yap­ma­ya de­vam edi­yo­ruz. İn­sa­noğ­lu­nun ha­ya­tı­nı ve çev­re­si­ni teh­dit eden si­ya­si, eko­no­mik ve kül­tü­rel ge­li­şi­mi­ni en­gel­le­yen me­se­le­le­rin çö­zü­mü için bir­lik­te ha­re­ket edi­yo­ruz. Öz­gür ve de­mok­ra­tik mil­let­ler ca­mi­ası­nın or­tak de­ğer­le­ri­ni ko­ru­mak ama­cıy­la sü­rek­li da­ya­nış­ma için­de­yiz” di­ye ko­nuş­tu. Tür­ki­ye’nin bu­gün ge­niş bir coğ­raf­ya­da kü­re­sel ve böl­ge­sel me­se­le­le­re önem­li kat­kı­la­rı bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Er­do­ğan, şöy­le de­vam et­ti: “Bu sa­ye­de Tür­ki­ye ba­rış ve is­tik­rar ara­yış­la­rın­da kat­kı­la­rı his­se­di­len bir ül­ke ola­rak ABD için gü­ve­ni­lir bir or­tak ol­ma­ya de­vam ede­cek­tir. Or­tak düş­ma­nı­mız bu iti­bar­la yok­sul­luk, ce­ha­let ve ada­let­siz­lik­ler­den bes­le­nen nef­ret­tir, şid­det­tir, te­rör­dür, ça­tış­ma­cı yak­la­şım­lar­dır. Di­yo­rum ki ge­lin düş­man­lı­ğa düş­man­lık ya­pa­lım, nef­ret­ten nef­ret ede­lim, ön yar­gı­la­ra kar­şı biz de ön yar­gı­lı ola­lım. Tür­ki­ye ola­rak biz bu amaç­la her tür­lü gay­re­ti gös­ter­mek­te ka­rar­lı­yız” OBAMA’NIN TEMSİLCİSİYLE GÖRÜŞTÜ Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ABD baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack O­ba­ma’nın tem­sil­ci­le­riy­le gö­rüş­tü. Yak­la­şık 45 da­ki­ka sü­ren gö­rüş­me­ye, es­ki ABD dı­şiş­le­ri ba­ka­nı Ma­de­le­i­ne Alb­right, Cum­hu­ri­yet­çi par­ti­li es­ki tem­sil­ci­ler mec­li­si ü­ye­si Jim Le­ach ve O­ba­ma’nın dış po­li­ti­ka da­nış­ma­nı P­hil Gor­don ka­tıl­dı. Gö­rüş­me çı­kı­şın­da Alb­right, ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­na ce­vap ver­me­di, Le­ach i­se “Mü­kem­mel bir gö­rüş­me ol­du” de­di. Le­ach, O­ba­ma’dan Baş­ba­kan Er­do­ğan’a me­saj ge­ti­rip ge­tir­me­dik­le­ri­nin so­rul­ma­sı ü­ze­ri­ne, “Din­le­dik...” de­mek­le ye­tin­di. K­Rİ­ZE DES­TEK O­LA­Bİ­Lİ­RİZ Tür­ki­ye’nin 2001 yı­lın­daki krizi ya­pı­sal re­form­lar sa­ye­sin­de ba­şa­rıy­la at­lat­tı­ğı­na dik­kat çe­ken Er­do­ğan, “Bu tec­rü­be­le­ri­mi­zi dost­la­rı­mız­la pay­laş­ma­ya ha­zı­rız” de­di. G-20 liderleri mali reform istedi ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush’un ev­sa­hip­li­ğin­de, Tür­ki­ye’yi tem­si­len Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu G-20 ül­ke­le­ri li­der­le­ri Was­hing­ton’da bir ara­ya gel­di. Ulu­sal Bi­na Mü­ze­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len zir­ve­de, ABD Baş­ka­nı Bush, Baş­ba­kan Er­do­ğan’la da ayak­ta bir sü­re soh­bet et­ti. Was­hing­ton’da ya­pı­lan G-20 zir­ve­sinin so­nuç bil­di­ri­sin­de G-20 li­der­le­ri, ev sa­hi­bi ABD i­le ma­li k­ri­zi­n a­şıl­ma­sı i­çin et­kin bi­çim­de bir­lik­te ça­lış­ma ka­ra­rı al­dı. İMF ve Dün­ya Ban­ka­sı’n­da re­form ya­pıl­ma­sı i­çin an­laş­tı. G-20 li­der­le­ri, 6 yol be­lir­le­di: Ma­li sis­te­mi re­form­dan ge­çir­mek ve kal­kın­ma­yı sağ­la­mak­ta ka­rar a­lın­dı. Li­der­ler ma­li­ye ba­kan­la­rın­dan 5 hu­sus­ta ö­ne­ri pa­ket­le­ri ha­zır­la­ma­la­rı­nı is­te­di­ler. Bu­na gö­re ba­kan­lar mu­ha­se­be ka­yıt­la­rı tam şef­faf ve u­yum­lu ha­le ge­tir­me­li. Pi­ya­sa­la­rı güç­len­di­rir­ken, sis­tem­le il­gi­li risk­le­rin a­zal­tıl­ma­sı ve şir­ket­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ma­aş­la­rı­nın göz­den ge­çi­ril­me­si ko­nu­la­rın­da ma­li­ye ba­kan­la­rı gö­rev­len­di­ri­le­cek. İMF ve dün­ya ban­ka­sı iş­le­yi­şi hız­lan­dı­rı­la­rak gö­rev a­lan­la­rı ge­niş­le­ti­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT