BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Kıb­rıs­lı Türk­le­ri, kim­se ­gör­mez­den gel­me­sin!

­Kıb­rıs­lı Türk­le­ri, kim­se ­gör­mez­den gel­me­sin!

Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı; “Hiç kim­se Kıb­rıs’ta i­ki ay­rı halk, i­ki ay­rı de­mok­ra­si ve i­ki ay­rı dev­let bu­lun­du­ğu ger­çe­ği­ni im­ti­ha­na kal­kış­ma­sın, yanlış hesaplar peşinde koşmasın” de­diBA­KAN Çİ­ÇEK, KKTC’NİN KU­RU­LU­ŞU­NUN 25. YIL DÖ­NÜ­MÜ ET­KİN­LİK­LE­RİN­DE KO­NUŞ­TU: Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı; “Hiç kim­se Kıb­rıs’ta i­ki ay­rı halk, i­ki ay­rı de­mok­ra­si ve i­ki ay­rı dev­let bu­lun­du­ğu ger­çe­ği­ni im­ti­ha­na kal­kış­ma­sın, yanlış hesaplar peşinde koşmasın” de­di > Me­sut Gün­sev LEF­KO­ŞA İHA Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti­nin 25. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü, tö­ren ve et­kin­lik­ler­le kut­lan­dı. KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat’ın teb­rik ka­bu­lü­ne; Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­te­ri Mus­ta­fa İsen, TBMM Baş­kan­ve­ki­li Me­ral Ak­şe­ner, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek ve TSK’yı tem­si­len De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Me­tin Ataç da ka­tıl­dı. Tö­ren­de ko­nuş­ma ya­pan Ba­kan Çi­çek; Kıb­rıs Türk hal­kı­nın çö­züm için sarf et­ti­ği iyi ni­yet­li ça­ba­la­ra rağ­men; hâ­lâ bir­çok alan­da kı­sıt­la­ma­la­ra ma­ruz kal­ma­sı­nın in­saf sı­nır­la­rı­nı aş­tı­ğı­nı söy­le­di. Ulus­la­ra­ra­sı top­lu­mun, Kıb­rıs Türk hal­kı­nın dün­yay­la bü­tün­le­me­si­nin önün­de­ki en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı için so­mut adım at­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Çi­çek, şöy­le de­vam et­ti: İNAN­CI­MIZ TAM “Hiç kim­se Kıb­rıs’ta iki ay­rı halk, iki ay­rı de­mok­ra­si ve iki ay­rı dev­let bu­lun­du­ğu ger­çe­ği­ni im­ti­ha­na kal­kış­ma­sın. Hiç kim­se Kıb­rıs Türk hal­kı­nın ken­di­ni yö­net­me hak­kın­dan vaz­geç­me­si­ni bek­le­me­sin, yan­lış he­sap yap­ma­sın. Kap­sam­lı çö­züm­de iki ke­sim­li­lik, si­ya­si eşit­lik, Tür­ki­ye’nin fii­li ve et­kin ga­ran­tör­lü­ğü vaz­ge­çi­le­me­ye­cek il­ke­ler­dir. Azim, ka­rar­lı­lık, güç ve gö­nül bir­li­ğiy­le sür­dü­rü­le­bi­le­cek bu mü­ca­de­le­nin, KKTC’yi mü­ref­feh ya­rın­la­ra ulaş­tı­ra­ca­ğı­na inan­cı­mız tam­dır.” Ta­lat da, Kıb­rıs­lı Türk­le­rin ada­da 450 yıl­dır ken­di ken­di­ni yö­net­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, “Hak­la­rı­mı­zın gü­ven­ce­ye alı­na­ca­ğı bir an­laş­ma yap­mak için her kol­dan ça­lı­şı­yo­ruz. Er ya da geç, iki hal­kın si­ya­si eşit­li­ği­ne da­ya­lı or­tak dev­let ku­ru­la­cak. Gü­cü­mü­zün bi­lin­cin­de ol­du­ğu­muz için çö­züm ko­nu­sun­da umut­lu­yuz” di­ye ko­nuş­tu. ­TÖ­REN­LE­RE TÜRKİYE’DEN DE GE­NİŞ KA­TI­LIM SAĞ­LAN­DI ­Lef­ko­şa A­ta­türk A­nı­tı’n­da dü­zen­le­nen tö­re­ne KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met A­li Ta­lat, KKTC’nin 1. Cum­hur­baş­ka­nı Ra­uf Denk­taş, Dev­let Ba­ka­nı Ce­mil Çi­çek, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı O­ra­mi­ral Me­tin A­taç ve TBMM Baş­kan­ve­ki­li Me­ral Ak­şe­ner, si­ya­si ve as­kerî tem­sil­ci­ler ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT