BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Di­yar­ba­kır da­ha faz­la ge­lir a­lı­yor

Di­yar­ba­kır da­ha faz­la ge­lir a­lı­yor

AK Par­ti’nin ye­rel yö­ne­tim­ler­den so­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Tan­rı­ver­di, Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin, di­ğer bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­rin­den da­ha faz­la ge­lir al­dı­ğı­nı söy­le­di.> Meh­met E­mek Dİ­YAR­BA­KIR İ­HA AK Par­ti’nin ye­rel yö­ne­tim­ler­den so­rum­lu Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Tan­rı­ver­di, Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin, di­ğer bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­rin­den da­ha faz­la ge­lir al­dı­ğı­nı söy­le­di. Ye­rel se­çim­ler ön­ce­sin­de ça­lış­ma­la­rı göz­den ge­çir­mek i­çin Ab­dül­ka­dir Ak­su i­le bir­lik­te Di­yar­ba­kır’a gel­dik­le­ri­ni be­lir­ten Tan­rı­ver­di, şun­la­rı söy­le­di: “A­da­yı­mı­zı kı­sa za­man­da a­çık­la­ya­ca­ğız. Ken­tiy­le, ken­diy­le, hal­kıy­la ve ül­ke­siy­le ba­rı­şık bi­ri o­la­cak. Di­yar­ba­kır’a mah­rum kal­dı­ğı hiz­met­le­ri ve­re­cek. Halk ve es­naf ra­hat­sız ol­ma­ya­cak. Ke­penk­ler ka­pan­ma­ya­cak. ­Ço­cuk­lar po­li­se taş at­ma­ya­cak, so­kak­lar­da top oy­na­ya­cak. Ba­rış i­çe­ri­sin­de bir ya­rış ya­pa­ca­ğız.” ­Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ak­su da, par­ti o­la­rak kir­li­lik­ler­le mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni ve re­fa­hı ya­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93682
  % 0.42
 • 5.3997
  % -1.35
 • 6.1028
  % -1.44
 • 6.8968
  % -2.95
 • 210.513
  % -1.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT