BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ve­kil­le­re il­ginç ‘cep’ me­saj­la­rı!

Ve­kil­le­re il­ginç ‘cep’ me­saj­la­rı!

Mil­let­ve­kil­le­ri­nin cep te­le­fon­la­rı­na ge­len on­lar­ca me­saj; ba­zen kız­gın­lı­ğa, ba­zen de esp­ri­le­re se­bep o­lu­yor.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Mil­let­ve­kil­le­ri­nin cep te­le­fon­la­rı­na ge­len on­lar­ca me­saj; ba­zen kız­gın­lı­ğa, ba­zen de esp­ri­le­re se­bep o­lu­yor. Ge­çen haf­ta, “Kur­ban sa­tış­la­rı­mız baş­la­mış­tır” şek­lin­de­ki me­sa­jı gö­ren mil­let­ve­kil­le­ri; ön­ce şaka yapıldığını san­dı­lar, ar­dın­dan me­saj­da­ki nu­ma­ra­yı a­ra­ya­rak bu­nun doğ­ru­lu­ğu­nu so­ruş­tur­du­lar. Ö­te yan­dan AK Par­ti’de, mil­let­ve­kil­le­ri­ne gön­de­ri­len “Bi­raz­dan oy­la­ma ya­pı­la­cak. A­ci­len Gen.kur’a ge­lin” me­sa­jı­nı gö­ren ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri, me­sa­jın Ge­nel­kur­may’dan gel­di­ği­ni dü­şün­dü­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT