BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Di­ya­net’te 3 bin 500 boş kad­ro var

­Di­ya­net’te 3 bin 500 boş kad­ro var

Dev­let Ba­ka­nı Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu’nun, TBMM P­lan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın 2009 yı­lı büt­çe­si­ni sun­du­ğu ki­tap­çık­ta per­so­nel bil­gi­le­ri­ne de yer ve­ril­di.Dev­let Ba­ka­nı Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu’nun, TBMM P­lan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın 2009 yı­lı büt­çe­si­ni sun­du­ğu ki­tap­çık­ta per­so­nel bil­gi­le­ri­ne de yer ve­ril­di. Bu­na gö­re Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı’nın 70 bin 417 ki­şi­lik i­mam-­ha­tip kad­ro­su­nun, 3 bin 470’i­nin boş ol­du­ğu, 79 bin 96 ca­mi­nin 11 bin 878’in­de kad­ro­lu i­mam bu­lun­ma­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT