BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MU­SE­Vİ CE­MA­A­Tİ: ­Gü­ney’in is­mi ka­yıt­la­rı­mız­da bu­lun­mu­yor

MU­SE­Vİ CE­MA­A­Tİ: ­Gü­ney’in is­mi ka­yıt­la­rı­mız­da bu­lun­mu­yor

Tür­ki­ye Mu­se­vi Ce­ma­a­ti Baş­ka­nı Sil­vi­o O­vad­yo; Tun­cay Gü­ney i­le il­gi­li “Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de­ki ö­nem­li o­lay­lar­la il­gi­li en ki­lit a­da­mın, Ya­hu­di din a­da­mı kis­ve­si al­tın­da bi­ri ol­ma­sı ters bir o­lay” de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tıTür­ki­ye Mu­se­vi Ce­ma­a­ti Baş­ka­nı Sil­vi­o O­vad­yo; Tun­cay Gü­ney i­le il­gi­li “Tür­ki­ye’nin gün­de­min­de­ki ö­nem­li o­lay­lar­la il­gi­li en ki­lit a­da­mın, Ya­hu­di din a­da­mı kis­ve­si al­tın­da bi­ri ol­ma­sı ters bir o­lay” de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı. Be­yoğ­lu ve Şiş­li’de­ki si­na­go­ga 5 yıl ön­ce ya­pı­lan sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler i­çin dü­zen­le­nen an­ma tö­re­nin­de, Tun­cay Gü­ney i­le il­gi­li so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ran O­vad­yo, “Ha­ham­ba­şı­lı­ğın ka­yıt­la­rın­da böy­le bir ki­şi­nin a­dı­na rast­lan­ma­dı. Ya­hu­di kı­ya­fe­tiy­le de­meç ver­me­si bi­zi ra­hat­sız e­di­yor” a­çık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT