BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fı­rat’ta tu­rizm can­la­nı­yor

Fı­rat’ta tu­rizm can­la­nı­yor

Bir za­man­lar ta­rım­la ön pla­na çı­kan Fı­rat Hav­za­sı’nda, şim­di­ler­de tu­ris­tik tek­ne­ler do­la­şı­yor. Ze­ug­ma’ya ya­kın­lı­ğıy­la ön pla­na çı­kan Rum­ka­le’de tu­rist sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yorTU­RİST­LE­Rİ TEK­NE­LER­LE ES­RAR­LI BİR YOL­CU­LUK BEK­Lİ­YOR Ma­nas­tır gö­rü­nü­mün­de­ki Rum­ka­le, Ro­ma dö­ne­min­de Hris­ti­yan­lı­ğın mer­ke­zi ola­rak kul­la­nıl­mış. Haç­lı­la­rın böl­ge­den çı­ka­rıl­ma­sıy­la, 1292 yı­lın­da Müs­lü­man­lar ta­ra­fın­dan ele ge­çi­ri­len böl­ge, bu­gün özel­lik­le Hris­ti­yan tu­rist­le­rin akı­nı­na uğ­ru­yor. Tek­ne sa­hip­le­ri, böl­ge­yi gez­me­ye ge­len tu­rist­le­ri reh­ber eş­li­ğin­de es­rar­lı bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­rı­yor... Ga­zi­an­tep’in Ya­vu­ze­li il­çe­sin­de bu­lu­nan, Fı­rat Hav­za­sı Ba­raj gö­lü için­de­ki ta­ri­hî Rum­ka­le’de, çev­re dü­zen­le­me­si ve res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nın hız­lı bir şe­kil­de de­vam et­ti­ği bil­di­ril­di. Hris­ti­yan­la­rın kut­sal say­dı­ğı Rum­ka­le’de, bir za­man­lar çift­çi­lik ya­pa­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­yan böl­ge hal­kı, şim­di­ler­de tek­ne ala­rak tu­ris­tik tur­lar dü­zen­le­me­ye baş­la­dı. Ga­zi­an­tep’te­ki Ze­ug­ma, Rum­ka­le, Til­men­hö­yük ve Dü­lük an­tik ken­ti­nin, kül­tür tu­riz­mi açı­sın­dan önem­li ca­zi­be mer­kez­le­ri ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ği­ni ifa­de eden Ya­vu­ze­li Kay­ma­ka­mı Yu­suf İz­zet Ka­ra­man, “Rum­ka­le’yi tam an­la­mıy­la tu­riz­me ka­zan­dır­ma­yı he­def­li­yo­ruz” de­di. Ka­ra­man, Ga­zi­an­tep’in Ni­zip il­çe­si ya­kın­la­rın­da bu­lu­nan Ze­ug­ma An­tik Ken­ti ile Rum­ka­le ara­sın­da tu­ris­tik tur ya­pan Kum­la Va­pu­ru’nun, ge­çen yıl hiz­me­te gir­me­si­nin ar­dın­dan yo­ğun il­gi gör­dü­ğü­nü, bu­nun üze­ri­ne Rum­ka­le’nin ta­nı­tıl­ma­sı ve tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı pro­je­si çer­çe­ve­sin­de sü­rat tek­ne­si al­dık­la­rı­nı ha­tır­lat­tı. Kay­ma­kam Ka­ra­man, Ga­zi­an­tep İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan ken­tin tu­rizm zen­gin­li­ği­ni ha­re­ke­te ge­çir­mek için İs­tan­bul’dan ge­ti­ri­len Kum­la Va­pu­ru’nun, Bi­re­cik Ba­raj Gö­lü’nde bir yıl­dan bu ya­na tur­lar ger­çek­leş­tir­di­ği­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT