BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ocak­lı ve­fat et­ti

Ocak­lı ve­fat et­ti

Bir sü­re­dir pan­kre­as kan­se­riy­le mü­ca­de­le eden Ka­ra­de­niz­li sa­nat­çı Er­kan Ocak­lı, İs­tan­bul’da te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ve­fat et­ti.> Cüneyt Bitikçioğlu Bir sü­re­dir pan­kre­as kan­se­riy­le mü­ca­de­le eden Ka­ra­de­niz­li sa­nat­çı Er­kan Ocak­lı, İs­tan­bul’da te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ve­fat et­ti. Ocak­lı’nın ve­fat et­ti­ği­ni du­yan ya­kın­la­rı, se­ven­le­ri ve Ka­mil Sön­mez ile İs­ma­il Tü­rüt’ün de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu Ka­ra­de­niz­li sa­nat­çı­lar, Dr. Lüt­fi Kır­dar Kar­tal Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne akın ede­rek bir­bir­le­ri­ni te­sel­li et­ti. 1949 yı­lın­da Trab­zon’da do­ğan Ocak­lı, 40 al­büm yap­mış­tı. Sa­nat­çı­nın ce­na­ze­si bu­gün top­ra­ğa ve­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT