BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Va­di­ye asan­sör­le ini­le­cek

Va­di­ye asan­sör­le ini­le­cek

Ak­sa­ray Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür Ve­ki­li Yah­ya Çal, Gü­zel­yurt il­çe­sin­de­ki Ih­la­ra Va­di­si’ni gör­mek için ge­len tu­rist­le­rin bir kıs­mı­nın böl­ge­ye ine­me­di­ği­ni, bu se­bep­le asan­sör ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.Ak­sa­ray Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür Ve­ki­li Yah­ya Çal, Gü­zel­yurt il­çe­sin­de­ki Ih­la­ra Va­di­si’ni gör­mek için ge­len tu­rist­le­rin bir kıs­mı­nın böl­ge­ye ine­me­di­ği­ni, bu se­bep­le asan­sör ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Ih­la­ra Va­di­si’nin 100 ile 200 met­re ara­sın­da­ki de­rin­li­ği, 14 ki­lo­met­re­lik uzun­lu­ğuy­la Ka­pa­dok­ya böl­ge­si­nin en önem­li ta­bii gü­zel­lik­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı söy­le­yen Yah­ya Çal, şun­la­rı söy­le­di: HER­KES GE­ZE­CEK “Ih­la­ra Va­di­si’ne ge­len tu­rist­ler, va­di içi­ne ine­bil­mek için 318 ba­sa­mak kul­la­nı­yor. Bir kıs­mı za­man ta­sar­ru­fu için va­di­yi yu­kar­dan iz­le­mek­le ye­ti­ni­yor. Bir kıs­mı ise sağ­lık prob­lem­le­ri se­be­biy­le ta­bi­at ha­ri­ka­sı va­di­yi ge­ze­me­den ge­ri dö­nü­yor. Va­di­nin gü­zel­li­ği ise içe­ri­sin­de ya­şa­nı­yor. Bu se­bep­le ini­şi ko­lay­laş­tır­mak için asan­sör iha­le­si­ni yap­tık ve iha­le­yi alan fir­ma­nın 1.5 yıl­lık sü­re­si var. Asan­sö­rün ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te va­di­yi zi­ya­ret eden tu­rist sa­yı­sı ar­ta­cak. Va­di­yi gez­me­yen kal­ma­ya­cak. Eko­no­mik açı­dan da da­ha faz­la ka­zanç el­de edi­le­cek.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT