BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SMS ve CHAT di­li Türk­çe’yi bo­zu­yor

SMS ve CHAT di­li Türk­çe’yi bo­zu­yor

Ata­türk Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Yrd. Doç. Dr. Fun­da Ka­ra, gü­nü­müz­de ol­duk­ça yay­gın­la­şan SMS ve ‘Chat’ di­li­nin Türk di­li ve kül­tü­rü­nü olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di.Ata­türk Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Yrd. Doç. Dr. Fun­da Ka­ra, gü­nü­müz­de ol­duk­ça yay­gın­la­şan SMS ve ‘Chat’ di­li­nin Türk di­li ve kül­tü­rü­nü olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği­ni söy­le­di. Kı­sa me­saj ya­zar­ken ve ‘chat’ ya­par­ken, da­ha ko­lay ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek kul­la­nı­lan kı­salt­ma­la­rın, ki­şi­le­rin ke­li­me da­ğar­cı­ğı­nın da­ral­ma­sı­na, an­la­ma ve yo­rum­la­ma ye­te­nek­le­ri­nin za­yıf­la­ma­sı­na, de­yim ve ata­söz­le­ri­nin yer­li ye­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu­nu an­la­tan Ka­ra; “SMS ve chat di­lin­de nok­ta­la­ma işa­ret­le­ri­ne uyul­mu­yor, açık bir Türk­çe kul­la­nıl­mı­yor. Ar­go­ya sık­ça rast­la­nı­yor. Türk­çe’nin ne ka­dar kir­le­til­di­ği­ni gö­re­bi­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT