BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > tuzaktan kumanda...

tuzaktan kumanda...

(...NTV - Hay­di Gel Bi­zim­le Ol) ­ÇİĞ­DEM A­NAD: Bir­çok ba­şa­rı­ya im­za at­tın, ne­re­ye gi­de­cek bu böy­le?... ­ÖZ­GÜ NA­MAL: Bu­gün yap­tı­ğım her şe­yi, i­le­ri­de gül­mek i­çin ya­pı­yo­rum...tuzaktan kumanda... (...NTV - Hay­di Gel Bi­zim­le Ol) ­ÇİĞ­DEM A­NAD: Bir­çok ba­şa­rı­ya im­za at­tın, ne­re­ye gi­de­cek bu böy­le?... ­ÖZ­GÜ NA­MAL: Bu­gün yap­tı­ğım her şe­yi, i­le­ri­de gül­mek i­çin ya­pı­yo­rum... Xxx (...F­LASH TV - Des­ti İz­di­vaç) ­SEM­RA YÜ­CEL: Ni­ne­miz ga­li­ba is­tek­siz bi­raz... 70’LİK DE­DE: O is­te­mi­se se­ni a­lam, dör­dün­cü ga­rı o­la­rak?... te­be­şir to­zu “-A­da­let bir ku­tup yıl­dı­zı gi­bi ye­rin­de du­rur... Ge­ri ka­lan her şey o­nun et­ra­fın­da dö­ner...” (...Kon­füç­yus) Te­mel’in ye­ri Kekeme Temel havacı olarak askerliğini yapıyor ve paraşüt eğitimi alıyormuş... Bir gün kuleden paraşütle atlamak için komutan herkesi toplamış ve sırayla kuleye çıkıp atlamalarını ve içinden 10’a kadar sayıp paraşütü açmalarını emretmiş... Herkes sırayla atlayıp ve 10’a kadar sayıp paraşütü açıp yere inmeye başlamış... Sıra Temel’e gelmiş, kuleye çıkmış ve paraşütle atlayıp direkt yere çakılmış... Komutan hemen yanına koşmuş; -Ula Temel ne oldu?... Neden açmadın paraşütünü 10’da?... Temel: Ye.. Ye.. Yee..Yeee..di... bizimkiler... (...Bi­zim­ki­ler şi­ka­yet ku­tu­su) SER­DAR: A­bi be­nim i­çin is­te­di­ği­ni yaz, a­ma a­i­le­mi ka­rış­tır­ma... MUS­TA­FA A­Bİ: Be­nim is­mi­mi ver ca­nım, ne o­la­cak?... Ga­ze­te­de 200 ta­ne Mus­ta­fa var na­sıl­sa... CEM: Bu ga­ze­te­de ben­den baş­ka ya­za­ca­ğın bir şey yok mu?... AH­MET A­Bİ: Kö­şe­yi ta­ma­men Bi­zim­ki­ler’le dol­dur­san o­ku­nur ya­ni... A­ma be­ni yaz­ma ha­a... TA­LİP: A­bi ev­le­ne­ne ka­dar her şey ka­bul a­ma yü­zük ta­kı­lın­ca jü­bi­le­mi ya­pa­ca­ğım... S.Ö.Z. der ki; “-Ağ­la­yan göz­le­rin kal­bin­de, i­yi bir gök­ku­şa­ğı var­dır...” (...İ­yi dü­şü­nül­dü­ğün­de ha­ki­ka­ten müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) bir film di­ya­lo­ğu! “-­Döv­dü­ğü a­dam fe­de­ral ol­du­ğu i­çin en yük­sek ce­za­ya çarp­tı­rıl­mış...” -İ­yi tı­raş­lı bir a­vu­ka­tı ol­sa, sa­de­ce gö­zal­tı­na a­lı­nır­dı... “-İ­yi tı­raş­lı a­vu­kat­lar pa­ha­lı o­lur...” (...Lo­ve Li­es B­le­e­ding fil­min­den) İğ­ne­lik... BAĞLAR GAZELİ ­­Ba­tı zen­gin ol­sa da, ­Yor­gun­luk dö­ne­min­de... G­lo­bal pi­ya­sa­da, ­Dur­gun­luk dö­ne­min­de! O­ca­ğı­nı sön­dür­dü, ­Nüfû­sa koy­du ko­ta... ­Ha­yat tar­zı dön­dür­dü, ­Ba­tı­lı­yı ro­bo­ta! ­Yal­dı­zı­na ka­pı­lan, ­Sa­nır dün­ya gü­ze­li... ­Gös­te­riş­tir ya­pı­lan, ­Ba­tı bağ­lar ga­ze­li! (...Se­fa Ko­yun­cu) itiraf reyonu (...isim: ali taş­de­len ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş: bi­lin­mi­yor) Bir oto stop hi­ka­ye­si de ben­den... Li­se yıl­la­rı sem­ti­mi­zin ana cad­de­sin­de yü­rür­ken he­pi­mi­zin bil­di­ği fa­kat yol­dan ge­çen ara­ba­nın şo­fö­rü­nün bil­me­di­ği plan “Hay­di şim­di di­ye­rek” dev­re­ye gi­rer... Bir kız ar­ka­da­şı­mız kar­şı­dan ge­len her han­gi bir gü­zel ara­ba­ya oto stop işa­re­ti ya­par, tu­za­ğa dü­şen şo­för (sa­zan da di­ye­bi­li­riz) ar­ka­da­şı­mı­zın ya­nın­da du­rur ve buy­run gi­bi­sin­den ka­pı­ya ham­le ya­par... O sı­ra­da kız ar­ka­da­şı­mız “Ge­lin ge­lin” di­ye kar­şı kal­dı­rım­da bek­le­yen 8-10 ki­şi­lik gru­ba ses­le­nir... Biz de hız­la ara­ba­ya doğ­ru iler­ler­ken bir ara­ba­nın bu ka­dar hız­la na­sıl uzak­laş­tı­ğı­nı me­rak ede­rek ha­in pla­nı­mı­zı nok­ta­la­rız... (omer.soz­tu­tan@tg.com.tr - iti­raf edin, re­zil ede­lim...) SÖZ SİZDE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Sudoku Ga­ze­te­ni­zi 1982 yı­lın­dan be­ri ara­lık­lar­la oku­ya­rak ta­kip edi­yo­rum. Evi­me müs­te­rih bir şe­kil­de ala­bil­di­ğim ga­ze­te­niz­den faz­la­sıy­le mem­nu­num. Her kö­şe­sin­den ve ko­nu­la­rın­dan elim­den gel­di­ğin­ce ken­di­mi ve ai­le fert­le­ri­mi ya­rar­lan­dır­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ze­ka yo­ru­cu, ay­nı za­man­da ça­lış­tı­rı­cı tür­de oyun­lar­dan (za­rar­lı ol­ma­ma­sı kay­dı ile) çok zevk al­dı­ğım­dan uzun sü­re­dir ­de haf­ta son­la­rı (C.te­si-Pa­zar) ya­yın­la­dı­ğı­nız su­do­ku ze­ka oyun­la­rı­nın da sı­kı ta­kip­çi­si idim. Fa­kat ne­den­se bu oyun­la­rı ya­yın­la­ma­yı kal­dır­dı­nız. Na­ci­za­ne bi­le­me­di­ği­miz ve dü­şü­ne­me­di­ği­miz bir sa­kın­ca­sı ol­du ise bi­zim­le pay­laş­ma­nı­zı, yok eğer sa­de­ce de­ği­şik­lik ol­sun di­ye ya­yın­la­ma­ma ka­ra­rı alın­dı ise lüt­fen bu ka­ra­rı­nı­zı ri­ca­la­rı­mız ve ta­lep­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da de­ğiş­ti­re­rek tek­rar ay­nı çok­luk­ta su­do­ku oyun­la­rı­nı biz­le­rin be­ğe­ni­si­ne sun­ma­nı­zı önem­le ri­ca edi­yo­rum. Ha­yır­lı ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar di­le­ğim­le, say­gı ve se­lam­la­rı­mı su­na­rım. (...Ce­mil De­niz) E­Dİ­TÖR NO­TU: Mün­de­re­ca­tı­mı­zın çok­lu­ğu ve say­fa sa­yı­mı­zın az­lı­ğın­dan do­la­yı bir­çok say­fa­da ol­du­ğu gi­bi bul­ma­ca say­fa­sın­da da a­zal­ma ol­muş­tur... Dik­ka­te al­dı­ğı­mız bu ta­lep­le­ri in­şal­lah za­man­la ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT