BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­na­re­ler a­san­sör­lü o­la­cak

Mi­na­re­ler a­san­sör­lü o­la­cak

Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı mer­kez bi­na­sı­nın ya­nın­da mo­dern bir komp­leks in­şa e­di­le­cek. Böl­ge­de, hem ge­le­nek­sel Türk mi­ma­ri­si­nin hem de mo­dern mi­ma­ri­nin çiz­gi­le­ri­ni ta­şı­yan ne­ok­la­sik tarz­da bir ca­mi ya­pı­la­cak.Dİ­YA­NET’E MO­DERN KOMP­LEKS Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı mer­kez bi­na­sı­nın ya­nın­da mo­dern bir komp­leks in­şa e­di­le­cek. Böl­ge­de, hem ge­le­nek­sel Türk mi­ma­ri­si­nin hem de mo­dern mi­ma­ri­nin çiz­gi­le­ri­ni ta­şı­yan ne­ok­la­sik tarz­da bir ca­mi ya­pı­la­cak. Ca­mi­nin te­me­li, 19 Ka­sım Çar­şam­ba gü­nü Dev­let Ba­ka­nı Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu ta­ra­fın­dan a­tı­la­cak. Komp­leks ta­mam­lan­dı­ğın­da Di­ya­net per­so­ne­li, ca­mi, s­por sa­lo­nu, Di­ya­ne­te­vi, k­reş, kü­tüp­ha­ne, kong­re mer­ke­zi, te­le­viz­yon s­tüd­yo­su ve e­ği­tim bi­na­la­rı­nın yer al­dı­ğı bir komp­lek­se ka­vu­şa­cak. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan Yar­dım­cı­sı P­rof. Dr. İz­zet Er, 5 bin met­re­ka­re a­la­na in­şa e­di­le­cek 6 bin ki­şi ka­pa­si­te­li ca­mi­nin 63 met­re yük­sek­li­ğin­de, 2’si a­san­sör­lü 4 mi­na­re­ye sa­hip o­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ca­mi­nin sos­yal a­lan­la­rın­da, ki­tap re­yon­la­rı, top­lan­tı sa­lon­la­rı, 2 bin a­raç­lık ka­pa­lı o­to­park da bu­lun­du­ğu­nu an­la­tan Er, “I­sıt­ma, ay­dın­lat­ma ve ses te­si­sa­tı i­çin mo­dern tek­no­lo­ji­nin im­kan­la­rın­dan ya­rar­la­nı­la­cak. En­gel­li­ler ve ka­dın­lar i­çin ö­zel ab­dest­ha­ne­le­rin yer a­la­ca­ğı ca­mi­de, yü­rü­yen mer­di­ven­ler ve a­san­sör­ler­le en­gel­li ve yaş­lı ce­ma­a­tin ra­hat i­ba­det et­me­si sağ­la­na­cak” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT