BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşçiyi de patronu da krize karşı koruyacağız

İşçiyi de patronu da krize karşı koruyacağız

Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, kriz çer­çe­ve­sin­de iş­çi­nin, iş­ve­re­nin ne şe­kil­de sa­hip­le­nil­me­si ge­re­ki­yor­sa bununya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ba­kan Çe­lik, “Bu or­tam­da en önem­li hak, iş gü­ven­ce­sinin sağ­lan­ma­sı­” de­diÇa­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, kriz çer­çe­ve­sin­de iş­çi­nin, iş­ve­re­nin ne şe­kil­de sa­hip­le­nil­me­si ge­re­ki­yor­sa bununya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ba­kan Çe­lik, “Bu or­tam­da en önem­li hak, iş gü­ven­ce­sinin sağ­lan­ma­sı­” de­di Çalış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, “Şu ana ka­dar ‘Biz eko­no­mik kriz ve zo­run­lu­luk­tan do­la­yı Kı­sa Ça­lış­ma Öde­ne­ği’nden is­ti­fa­de et­mek is­ti­yo­ruz’ di­ye mü­ra­ca­at eden iş­ve­ren yok” de­di. Çe­lik, iş­siz­lik si­gor­ta­sın­dan ya­rar­lan­ma şart­la­rı­nın iş­çi le­hi­ne iyi­leş­ti­ril­me­si ve fon­la il­gi­li di­ğer tüm bek­len­ti­le­rin kriz­le bağ­lan­tı­lı ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Çe­lik, şun­la­rı söy­le­di: “Bu sü­re­cin kriz­le oran­tı­lı yü­rü­tül­me­sin­den ya­na­yım. Tür­ki­ye im­kan­la­rı­nı, iş­çi, iş­ve­ren, ka­mu tüm ta­sar­ruf­la­rı­nı kriz­le oran­tı­lı de­ğer­len­dir­mek du­ru­mun­da. Bun­la­rı ka­lı­cı bir şe­kil­de ele al­mak, şu sü­reç iti­ba­riy­le doğ­ru de­ğil­dir. Ama kriz çer­çe­ve­sin­de iş­çi­mi­zin, iş­ve­re­ni­mi­zin ne şe­kil­de sa­hip­le­nil­me­si ge­re­ki­yor­sa ya­pı­la­cak­tır. Bu­ra­da ay­rım da söz ko­nu­su de­ğil­dir. İs­tih­da­mı ko­ru­mak esas­tır ba­kan­lı­ğı­mız açı­sın­dan. Çün­kü bir is­tih­dam var ve bu­nu ko­ru­mak zo­run­lu­lu­ğun­da­yız. Ama bu­nun kriz ne­ti­ce­sin­de çok bü­yük bir dar­be al­ma­sı, dev­le­tin tüm im­kan­la­rı­nın dev­re­ye gir­me­si­ni ge­rek­li kı­lar. Ko­nu­nun bu şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si­nin doğ­ru ola­ca­ğı inan­cın­da­yım.” ­Ö­DE­NEK İS­TE­YEN İŞ­VE­REN YOK Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­lik, kü­re­sel kriz son­ra­sı iş­ve­ren­ler­den, ça­lış­tır­dı­ğı iş­çi­nin üc­re­ti­nin bir bö­lü­mü­nün kar­şı­lan­dı­ğı “Kı­sa Ça­lış­ma Öde­ne­ği”nden fay­da­lan­ma ko­nu­sun­da baş­vu­ru al­ma­dık­la­rı­nı belirtti ­SEN­Dİ­KAL HAK­LAR GE­NİŞ­LE­ME­Lİ ­Sen­di­kal hak­la­rın ge­niş­le­me­siy­le il­gi­li ta­lep­le­re ken­di­le­ri­nin de sı­cak bak­tı­ğı­nı, fa­kat bun­la­rın hem dün­ya, hem Tür­ki­ye i­çin en­düst­ri­yel i­liş­ki­le­rin nor­mal dö­ne­min­de ko­nu­şu­lan şey­ler ol­du­ğu­nu söy­le­yen Çe­lik, “Bi­rin­ci sı­ra­da iş gü­ven­ce­si, iş sa­hi­bi o­lan va­tan­daş­la­rın i­şi­ni kay­bet­me­me­si mü­ca­de­le­si nok­ta­sın­da­yız. Bun­la­rı ö­nü­müz­de­ki sü­reç­te da­ha ra­hat ko­nu­şa­bi­le­ce­ğiz” diye konuştu. Bu or­tam­da iş gü­ven­ce­si çok önem­li Çe­lik, “me­mur sen­di­ka­la­rı­na top­lu söz­leş­me yo­lu­nu aç­tı” şek­lin­de de­ğer­len­di­ri­len Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM) ka­ra­rı­na iliş­kin de ka­ra­rın içe­ri­ği­ni he­nüz de­ğer­len­dir­me im­kan­la­rı ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Ka­mu ça­lı­şan­la­rı­nın sen­di­kal hak­la­rıy­la il­gi­li ba­zı adım­la­rın atıl­ma­sın­dan ya­na ol­duk­la­rı­nı da vur­gu­la­yan Çe­lik, “Bu­ra­da iş­çi-me­mur ay­rı­mı­nı kal­dı­rıp, me­se­la iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ğin­de tüm ça­lı­şan­la­rı na­sıl ya­pı­yor­sak, Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğiy­le ‘ça­lı­şan­lar’ di­ye bir kav­ram al­tı­na, tüm ça­lı­şan­la­rı alıp o çer­çe­ve­de hak­la­rı­nı sa­vun­ma­la­rı du­ru­mu­na ge­tir­me gi­bi bir dü­şün­ce­miz var. Şu an­da en önem­li hak, iş gü­ven­ce­si­nin sağ­lan­ma­sı­dır” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT