BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öz­de­mir: K­riz­de Do­ğu’da hâlâ fır­satlar olabilir

Öz­de­mir: K­riz­de Do­ğu’da hâlâ fır­satlar olabilir

Tür­ki­ye’nin ye­ni pa­zar­lar­da fır­sat­lar bu­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Koç Hol­ding Tü­ke­tim Gru­bu Baş­ka­nı Aka Gün­düz Öz­de­mir, bu se­bep­le kri­zin et­ki­si­nin bu­ra­lar­da tu­tu­la­cak bo­yut­ta ola­bi­le­ce­ği­ni di­ye ge­tir­di.Tür­ki­ye’nin ye­ni pa­zar­lar­da fır­sat­lar bu­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Koç Hol­ding Tü­ke­tim Gru­bu Baş­ka­nı Aka Gün­düz Öz­de­mir, bu se­bep­le kri­zin et­ki­si­nin bu­ra­lar­da tu­tu­la­cak bo­yut­ta ola­bi­le­ce­ği­ni di­ye ge­tir­di. Da­ya­nık­lı tü­ke­tim mal­la­rı sek­tö­rü­nün glo­bal fi­nan­sal kriz­den, ih­ra­cat ve da­hi­li pa­zar yö­nün­den et­ki­len­di­ği­ni be­lir­ten Öz­de­mir, “Tür­ki­ye’nin önem­li öl­çü­de ih­ra­cat yap­tı­ğı Ba­tı Av­ru­pa pa­zar­la­rı ‘tar­tış­ma­sız’ kü­çül­dü. Ora­la­ra ih­ra­cat azal­dı. Bu se­bep­le Tür­ki­ye et­ki­le­ni­yor” de­di. Mor­ga­ge kri­zi­nin ilk et­ki­le­ri­nin Ba­tı Av­ru­pa’da, İn­gil­te­re’de gö­rül­dü­ğü­nü, son ola­rak Al­man­ya eko­no­mi­si­nin di­rekt ve ger­çek ola­rak dur­gun­lu­ğa gir­di­ği­nin açık­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Öz­de­mir, “Oralara cid­di bir ih­ra­cat var ama onun öte­sin­de Ku­zey Af­ri­ka, Or­ta Do­ğu ve As­ya Pa­si­fik ül­ke­le­rin­de baş­ka fır­sat­lar var. Ama gö­rü­yo­rum ki kriz hız­la do­ğu­ya doğ­ru gi­di­yor. Ne­re­de du­ra­ca­ğı­nı çok faz­la bi­len yok” di­ye ko­nuş­tu. AV­RU­PA BİR YIL­DIR DUR­GUN Koç Hol­ding Da­ya­nık­lı Tü­ke­tim Gru­bu Baş­ka­nı Aka Gün­düz Öz­de­mir, Av­ru­pa’da­ki dur­gun­lu­ğu bir yıl­dır his­set­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Çün­kü bu ül­ke­le­re iş ya­pı­yo­rum, ih­ra­cat ya­pı­yo­rum” görüşünü dile getirdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT