BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kahn: Tür­ki­ye ile IMF sü­rat­le an­la­şa­cak­tır

Kahn: Tür­ki­ye ile IMF sü­rat­le an­la­şa­cak­tır

IMF Baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kahn, Tür­ki­ye ile IMF ara­sın­da an­laş­ma sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ne emin ol­du­ğu­nu söy­le­di.IMF Baş­ka­nı Do­mi­ni­qu­e Stra­uss-Kahn, Tür­ki­ye ile IMF ara­sın­da an­laş­ma sağ­la­na­bi­le­ce­ği­ne emin ol­du­ğu­nu söy­le­di. Stra­uss-Kahn, Was­hing­ton’da­ki G-20 zir­ve­si­nin ar­dın­dan dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­dan Baş­ba­kan Er­do­ğan ile gö­rüş­tü­ğü­nü ha­tır­la­ta­rak, “(Tür­ki­ye ile) ol­duk­ça sü­rat­le bir an­laş­ma­ya var­ma­nın müm­kün ola­bi­le­ce­ği­ne emi­nim ve Tür­ki­ye’de­ki du­ru­mun is­tik­ra­ra ka­vuş­tu­rul­ma­sı için bu­na ke­sin­lik­le ih­ti­yaç var” de­di. TÜRK EKONOMİSİ UMUT VADEDİYOR Stra­uss-Kahn, IMF’nin fi­nan­se ede­bi­le­ce­ği prog­ram pa­ke­ti­nin bo­yu­tu ko­nu­sun­da ha­len ba­zı gö­rüş fark­lı­lık­la­rı bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. IMF Bi­rin­ci Baş­kan Yar­dım­cı­sı John Lipsky de, “Türk eko­no­mi­si­ Bü­yük umut­lar va­de­diyor. Bu ekonominin bü­yük bir ge­le­ce­ği var. Bu ge­le­ce­ğin ger­çek­leş­me­si­ni gü­ven­ce­ye al­ma­mız ge­re­ki­yor” di­ye ko­nuş­tu.
Kapat
KAPAT