BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pitt’e Gaziantep çarığı

Pitt’e Gaziantep çarığı

Ga­zi­an­tep­li us­ta­la­rın el işi çarıkları, Holl­ywo­od’­un ün­lü film­le­ri Harry Pot­ter ve Tru­va­’nın göz­de­si ol­duYemeni sanatıyla imal edilen çarıklar, Türk sinema sektörünün yanı sıra Hollywood’dan da büyük ölçüde talep görüyor. > Ha­bip De­mir­ci GA­Zİ­AN­TEP İHA Ye­me­n’­de ma­zi­si 6 as­ra uza­nan, Ga­zi­an­te­p’­te de yak­la­şık 120 yıl­dır kul­la­nı­lan ye­me­ni­nin ima­la­tı hâ­lâ sü­rü­yor. Tür­ki­ye­’de ye­me­ni sa­na­tı­nı ayak­ta tut­ma­ya ça­lı­şan 4. ku­şak us­ta­lar­dan Or­han Ça­kı­roğ­lu, “Ye­me­ni ya­pı­mın­da 5 hay­van de­ri­si kul­la­nı­lır. Alt ta­ban man­da ve­ya sı­ğır de­ri­sin­den, yü­zü ke­çi de­ri­sin­den, iç as­tar ko­yun de­ri­sin­den, iç ta­ban sı­ğır ve­ya ke­çi de­ri­sin­den, ke­na­rı oğ­lak (sı­zı) de­ri­sin­den ya­pı­lı­r” de­di. Tür­ki­ye­’de çe­ki­len bir­çok di­zi için ye­me­ni yap­tık­la­rı­nı an­la­tan Ça­kı­roğ­lu, “Za­man­la ge­niş­le­yen bu po­tan­si­yel Holl­ywo­od’­a ka­dar ulaş­tı. Harry Pot­ter, Tru­va, 7. Kral Henry gi­bi film­le­re ye­me­ni sa­na­tı ile çiz­me­ler, çarık­lar üret­tik. Harry Pot­ter için yap­tı­ğı­mız ürün­ler bi­zim için bir re­fe­rans ol­du. Tru­va fil­mi için de 21 ay­rı mo­del­de bin 500 çift ürün gön­der­dik. Tru­va fil­min­de oy­na­yan Brad Pit­t’ bi­zim bot­la­rı­mı­zı giy­di­” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT