BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hüs­nü Öz­ye­ğin, an­ne­si­ni ­son yol­cu­lu­ğu­na u­ğur­la­dı

Hüs­nü Öz­ye­ğin, an­ne­si­ni ­son yol­cu­lu­ğu­na u­ğur­la­dı

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyeğin’in 92 yaşında hayata veda eden annesi Dilnihat Özyeğin, İzmir’de toprağa verildiFiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyeğin’in 92 yaşında hayata veda eden annesi Dilnihat Özyeğin, İzmir’de toprağa verildi Fİ­BA Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hüs­nü Öz­ye­ğin, İz­mir’de ya­şa­yan an­ne­si Dil­ni­hat Öz­ye­ğin’i son yol­cu­lu­ğu­na uğur­la­dı. İz­mir’de ha­ya­tı­nı kay­be­den Dil­ni­hat Öz­ye­ğin 92 ya­şın­day­dı. Dil­ni­hat Öz­ye­ğin için Al­san­cak Ho­ca­za­de Ca­mi­i’nde ce­na­ze tö­re­ni ya­pıl­dı. Öğ­le vak­tin­de kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­na Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, İz­mir Va­li­si M. Ca­hit Kı­raç, İz­mir Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Ek­rem De­mir­taş, İz­mir Ti­ca­ret Oda­sı Mec­lis Baş­ka­nı Ne­cip Kal­kan, İz­mir Em­ni­yet Müdü­rü Hü­se­yin Çap­kın, çok sa­yı­da işa­da­mı ve ban­ka­cı ile ya­kın­la­rı ve ai­le­si ka­tıl­dı. Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ya­ti Ya­zı­cı, Fİ­BA Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Hüs­nü Öz­ye­ğin’e baş sağ­lı­ğı di­le­di. Kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Dil­ni­hat Öz­ye­ğin Bor­no­va Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ril­di.
Kapat
KAPAT