BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MALİYE her an kapınızı çalabilir

MALİYE her an kapınızı çalabilir

An­ka­ra’dan baş­la­yıp da­ha son­ra bü­tün il­le­re ya­yı­la­cak uy­gu­la­ma i­le tek tek bü­tün ev­le­re gi­di­lip “Ev sa­hi­bi mi­si­niz, ki­ra tu­ta­rı­nız ne” di­ye so­rulacak, son­ra kar­şı­laş­tır­ma ya­pı­la­cakAn­ka­ra’dan baş­la­yıp da­ha son­ra bü­tün il­le­re ya­yı­la­cak uy­gu­la­ma i­le tek tek bü­tün ev­le­re gi­di­lip “Ev sa­hi­bi mi­si­niz, ki­ra tu­ta­rı­nız ne” di­ye so­rulacak, son­ra kar­şı­laş­tır­ma ya­pı­la­cak Kira ge­lir­le­ri ve kent­sel rant­la­rın ver­gi­len­di­ril­me­si için ka­pı ka­pı do­la­şan Ma­li­ye Ba­ka­nı uz­man­la­rı, ev sa­hi­bi ve ki­ra­cı­lar­la il­gi­li kü­tük oluş­tu­rul­ma­sı için bir ça­lış­ma baş­lat­tı. An­ka­ra’da baş­la­yıp di­ğer il­ler­de de yay­gın­laş­tı­rı­la­cak ça­lış­ma­da ma­li­ye gö­rev­li­le­ri, ad­re­se da­ya­lı nü­fus ka­yıt sis­te­mi bil­gi­le­ri­ni de kul­la­na­rak bü­tün ev­le­ri zi­ya­ret edi­yor. Gö­rev­len­di­ri­len 400 ma­li­ye­ci, ki­ra tu­ta­rı yük­sek semt­ler­den baş­la­ya­rak, ev sa­hi­bi mi, ki­ra­cı mı di­ye so­ru­yor, ev ve ki­ra ile il­gi­li tes­pit­ler­de bu­lu­na­rak bun­la­rı kay­de­di­yor. Bu ara­da An­ka­ra Ver­gi Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­nın ki­ra­cı - ev sa­hi­bi en­van­ter ça­lış­ma­sı, di­ğer il­ler­de de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. Ça­lış­ma­lar son­ra­sın­da ül­ke­miz­de­ki ev sa­hi­bi ve ki­ra­cı­la­ra iliş­kin kü­tük oluş­tu­ru­la­cak. Söz ko­nu­su bil­gi­ler, ye­ni Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu ile ge­ti­ri­le­cek kent­sel rant­la­rın ver­gi­len­di­ril­me­si­nin de alt ya­pı­sı­nı mey­da­na ge­ti­re­cek. An­ka­ra Ver­gi Da­ire­si Baş­ka­nı Şi­na­si Can­dan, 3 haf­ta ön­ce baş­la­tı­lan ça­lış­ma ile şu ana ka­dar 40 bin ev­de tes­pit ya­pıl­dı­ğı­nı, 30 bin tu­ta­nak tu­tul­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Ça­lış­ma­yı kı­sa bir sü­re için­de ta­mam­la­ya­ca­ğız. Tes­pit­le­ri­mi­zin son­ra­sın­da or­ta­ya çı­ka­cak bil­gi kü­tü­ğün­de, ev sa­hip­le­ri ve ki­ra­cı­la­rın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti kim­lik nu­ma­ra­la­rı, var­sa ad­res­le­ri tek tek yer ala­cak. Bu ça­lış­ma­ya pa­ra­lel ban­ka­lar ara­cı­lı­ğıy­la öde­nen ki­ra bil­gi­le­ri­ni de Bil­gi İş­lem Mer­ke­zi’nden ala­ca­ğız ve adı­na ki­ra ya­tı­rı­lan ev sa­hip­le­ri­ni be­lir­le­ye­ce­ğiz. Bu şe­kil­de el­den ki­ra alan­la­rın ya­nı sı­ra, ki­ra ge­li­ri olup da, bu­nun ver­gi­si­ni öde­me­yen­ler de tek tek tes­pit edi­le­cek.” Kİ­RA­CI­LA­RA CE­ZA HA­TIR­LAT­MA­SI Ma­li­ye­ci­ler, va­tan­daş­la­ra bil­gi b­ro­şü­rü de ve­ri­yor. B­ro­şür­de, 500 YTL ve üzeri ki­ranın bankaya yatırılması ha­tır­la­tı­lı­yor ve ay­kı­rı dav­ra­nan­lar­dan, ki­ra­ya ve­ren­le­re en az 320, ki­ra­la­yan­la­ra i­se 680-1490 YTL ce­za ve­ri­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT