BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ban­ka­lar ih­ra­cat­çı­yı yal­nız bı­rak­ma­ma­lı”

“Ban­ka­lar ih­ra­cat­çı­yı yal­nız bı­rak­ma­ma­lı”

Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, ban­ka­la­rın ih­ra­cat­çı­la­rı ve yurt dı­şı mü­te­ah­hit­lik sek­tö­rü­nü yal­nız bı­rak­ma­ma­la­rı­nı is­te­di. Son gün­ler­de ban­ka­cı­lık sek­tö­rüy­le, re­el sek­tör ara­sın­da ya­şa­nan sı­kın­tı­la­ra dik­kat çe­ken Ba­kan Tüz­men, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün geç­miş­te ya­şa­dı­ğı olay­lar ne­de­niy­le, yo­ğur­du üf­le­ye­rek ye­di­ği­ni söy­le­di.Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, ban­ka­la­rın ih­ra­cat­çı­la­rı ve yurt dı­şı mü­te­ah­hit­lik sek­tö­rü­nü yal­nız bı­rak­ma­ma­la­rı­nı is­te­di. Son gün­ler­de ban­ka­cı­lık sek­tö­rüy­le, re­el sek­tör ara­sın­da ya­şa­nan sı­kın­tı­la­ra dik­kat çe­ken Ba­kan Tüz­men, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün geç­miş­te ya­şa­dı­ğı olay­lar ne­de­niy­le, yo­ğur­du üf­le­ye­rek ye­di­ği­ni söy­le­di. Tüz­men, “Ken­di­le­ri­ni iyi­ce kas­mış du­rum­da­lar. Bu da iyi­ce sı­kın­tı ver­me­ye baş­la­dı. Özel­lik­le ih­ra­cat­çı fir­ma­la­rı­mız te­mi­nat mek­tup­la­rın­da zor­la­nı­yor. Bu du­rum, bir an ön­ce nor­ma­le dön­me­li­dir. Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­müz ih­ra­cat­çı­mı­zı, sa­na­yi­ci­mi­zi, yurt dı­şı mü­te­ah­hit­lik sek­tö­rü­nü des­tek­le­me­li­dir” de­di. Geç­miş ay­lar­da ban­ka­la­rın sa­na­yi­ci ve ih­ra­cat­çı­ya kre­di ver­mek için bir­bir­le­riy­le ya­rış­tık­la­rı­nı, ih­ra­cat­çı­la­rın pe­şin­de koş­tuk­la­rı­nı be­lir­ten Ba­kan Tüz­men, faz­la pa­nik yap­ma­nın her iki ta­ra­fa da za­rar ve­re­ce­ği­ni bil­dir­di. Tüz­men, ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün so­ğuk­kan­lı dav­ra­na­rak, sa­na­yi­ci ve ih­ra­cat­çı ile iliş­ki­le­ri­ni nor­ma­le dön­dür­me­si­ni is­te­di. Tüz­men, yurt için­de pa­ra bu­lan ih­ra­cat­çı­nın da­ha çok yer­li ma­lı kul­la­na­ca­ğı­nı, bu­nun kat­ma de­ğe­ri ar­tı­rıp yurt içi üre­ti­mi ve is­tih­da­mı da ar­tı­ra­ca­ğı­nı di­le ge­tir­di.
Kapat
KAPAT