BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Li­der­ler bek­le­ni­yor

Li­der­ler bek­le­ni­yor

Geç­mi­şin, kit­le­le­ri sü­rük­le­yip yö­ne­ten med­ya­sı bu­gün ar­tık iş gö­re­mez ha­le gel­di. Ye­ri­ni di­ji­tal med­ya­ya bı­ra­kı­yor. Bu ye­ni med­ya, in­ter­net ve web, coğ­raf­ya, za­man ve ma­li­yet kav­ram­la­rı­nı da, dün­ya­yı da de­ğiş­tir­di. He­men her şey, her yer­de, baş­ka her şey­le, ışık hı­zıy­la bir­bi­ri­ne bağ­lan­dı.Geç­mi­şin, kit­le­le­ri sü­rük­le­yip yö­ne­ten med­ya­sı bu­gün ar­tık iş gö­re­mez ha­le gel­di. Ye­ri­ni di­ji­tal med­ya­ya bı­ra­kı­yor. Bu ye­ni med­ya, in­ter­net ve web, coğ­raf­ya, za­man ve ma­li­yet kav­ram­la­rı­nı da, dün­ya­yı da de­ğiş­tir­di. He­men her şey, her yer­de, baş­ka her şey­le, ışık hı­zıy­la bir­bi­ri­ne bağ­lan­dı. Dün­ya hem mu­az­zam bir ka­la­ba­lı­ğa ve hem de mu­az­zam bir yal­nız­lı­ğa dö­nüş­tü. Bir an­da ya­pa­yal­nız kal­mak da, kı­sa za­man­da mil­yar­la­rın gün­de­mi­ne gir­mek de müm­kün. Es­ki­den soh­bet­ler hep ay­nı TV prog­ra­mı, ga­ze­te, rad­yo, şir­ket, mar­ka, ürün­ler üze­rin­de olur; ay­nı şey­ler ko­nu­şu­lur­du. Şim­di ise ko­nu­lar, gün­dem­ler, sı­kın­tı­lar, se­vinç­ler, ümit­ler ve ka­ram­sar­lık­lar, bin­ler­ce ve pa­ram­par­ça. Top­lum bir mer­kez­den et­ki­le­ne­bi­lir ol­mak­tan çık­tı. Çok mer­kez­li öbek­len­me­ler, grup­laş­ma­lar, saf­laş­ma­lar, da­ya­nış­ma­lar oluş­tu. Ül­ke­yi yö­net­mek bu mi­nik grup­laş­ma­la­rı, ka­bi­le­le­ri bir ara­da tu­ta­cak güç­lü bir li­der­lik­le müm­kün. Bu de­ğiş­me­den pa­zar­la­ma da na­si­bi­ni alı­yor. Pa­zar­la­ma yö­ne­ti­mi es­ki­den bir ka­bi­le şef­li­ği gi­biy­di. Âde­ta em­re­der­di, eki­bi­ni sa­lar­dı; bü­tün müş­te­ri­ler fir­ma­ya ko­şu­şur­du. Bu­gün pa­zar­la­ma, müş­te­ri­le­rin ora­da bu­ra­da, şu ve­ya bu ko­nu et­ra­fın­da oluş­tur­du­ğu de­ği­şik top­lu­luk­la­rı ve ter­cih­le­ri­ni ka­zan­mak için ka­riz­ma­tik bir li­der­lik ge­rek­ti­ri­yor. Ürün­ler, mar­ka­lar, fir­ma­lar ve ül­ke­le­rin ken­di­le­ri­ne gö­re men­sup­la­rı oluş­tu. Pa­zar­la­ma, ar­tık müş­te­ri­le­ri es­ki yön­tem, araç ve ara­cı­lar­la et­ki­le­ye­mi­yor. On­la­ra te­pe­den ba­ka­mı­yor, em­re­de­mi­yor. Ai­di­yet duy­gu­la­rı­nı güç­len­di­re­rek, müş­te­ri­le­ri için, müş­te­ri­le­riy­le bir­lik­te ger­çek­ten ya­rar­lı bir şey­ler yap­mak mec­bu­ri­ye­ti var. Yı­ğın­lar, bi­rey ola­rak ken­di­le­ri­ni fark edip de­ğer ve­ren, de­ği­şi­mi ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­ne, ken­di­le­ri­ne ve ha­yat­la­rı­na bir an­lam ve ga­ye ka­zan­dı­ra­ca­ğı­na inan­dı­ğı, men­su­bi­yet duy­gu­la­rı­na do­ku­na­rak ken­di­le­ri­ni bir gru­bun üye­siy­miş gi­bi his­set­ti­re­cek, baş­ka­la­rıy­la, dış dün­yay­la ta­nış­tı­ra­cak, iliş­ki kur­du­ra­cak ki­şi­le­rin ve da­va­la­rın pe­şi­ne dü­şü­yor. Yı­ğın­lar li­der; kriz­ler de ye­ni li­der­le­ri­ni bek­li­yor. (Pazarola, pazartesi günleri yayınlanır.)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT