BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Amerika ordusu 3 yıl da­ha Ira­k’­ta

Amerika ordusu 3 yıl da­ha Ira­k’­ta

Irak hü­kü­me­ti, ABD’nin 3 yıl da­ha ül­ke­de kal­ma­sı­nı ka­bul et­ti.Irak hü­kü­me­ti, ABD’nin 3 yıl da­ha ül­ke­de kal­ma­sı­nı ka­bul et­ti. Hü­kü­met söz­cü­sü Ali Deb­bağ ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Hoş­yar Ze­ba­ri­’nin ver­di­ği bil­gi­ye gö­re, ko­nu­yu dün gö­rü­şen Irak ka­bi­ne­si, ABD or­du­su­nun 3 yıl da­ha kal­ma­sı­na oy bir­li­ğiy­le onay ver­di. Böy­le­ce ABD ile mü­za­ke­re edi­len gü­ven­lik an­laş­ma­sı­nı ka­bul eden Irak hü­kü­me­ti­nin bu ka­ra­rı­nın, 275 mil­let­ve­ki­li­nin bu­lun­du­ğu par­la­men­to­da ni­ha­i ola­rak onay­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. PARLAMENTO ONAYI GEREKLİ Gü­ven­lik an­laş­ma­sı, ABD or­du­su­nun 2009 or­ta­sı­na ka­dar şe­hir so­kak­la­rın­dan, 2011 yı­lı so­nun­da da ül­ke­nin tü­mün­den çe­kil­me­si­ni ön­gö­rü­yor. ABD’nin Ira­k’­ta kal­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak alı­nan BM ka­ra­rı, 31 Ara­lık ta­ri­hin­de so­na eri­yor. An­laş­ma­nın Irak Par­la­men­to­su’n­da onaylanması ha­lin­de an­laş­ma Irak Baş­ba­ka­nı Nu­ri El Ma­li­ki ve ABD Dev­let Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush ta­ra­fın­dan im­za­la­na­cak. İHA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT