BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TERMİNATÖR ÇARESİZ

TERMİNATÖR ÇARESİZ

Los An­ge­les 3 gün­dür ara­lık­sız ya­nı­yor. Yüzlerce lüks vil­la kül ol­du. Eya­let­te ola­ğa­nüs­tü hâl ilan edil­diFE­LA­KET­LER PE­Şİ­Nİ BI­RAK­MI­YOR Gö­rev sü­re­si bo­yun­ca peş pe­şe ge­len fe­la­ket­ler yü­zün­den ba­şı dert­ten kur­tul­ma­yan Ka­li­for­ni­ya’nın ‘Ter­mi­na­tör’ Va­li­si Ar­nold Schwar­ze­neg­ger, son ça­re ola­rak çev­re eya­let­ler­den yar­dım talebinde bulundu. AB­D’­nin Los An­ge­les şeh­ri ya­kın­la­rın­da 3 gün­dür sön­dü­rü­le­me­yen yan­gın­da yüz­ler­ce ev kül ol­du. Şeh­rin ku­zey ban­li­yö­sü Sylma­r’­ı sa­ran alev­le­ri sön­dür­mek için uğ­ra­şan it­fa­iye eki­bin­den bir yet­ki­li, hal­kın “da­ha da kö­tü­sü­ne ha­zır ol­ma­sı­nı­” is­te­di. Ay­nı yet­ki­li, “Kaç evin yan­dı­ğı­nı tam ola­rak bil­mi­yo­ruz. Tah­mi­nen 600 ci­va­rın­da ol­ma­lı...” de­di. Ka­li­for­ni­ya va­li­si Ar­nold Schwar­ze­neg­ger ise Los An­ge­le­s’­ta ola­ğa­nüs­tü hal ilan et­ti ve alev­ler­le mü­ca­de­le ama­cıy­la böl­ge­ye tak­vi­ye kuv­vet gön­de­ri­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Çı­kış se­be­bi he­nüz be­lir­le­ne­me­yen ve bin hek­tar­dan ge­niş ala­nı kü­le çe­vi­ren yan­gın­dan do­la­yı 10 bin­den faz­la in­san böl­ge­yi terk et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT