BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇOCUĞUNUZU aşı ile koruyun

ÇOCUĞUNUZU aşı ile koruyun

Uz­man­lar, ö­zel­lik­le o­kul or­ta­mı­nın bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rı­na dik­kat çe­ki­yor ve a­şı­yı ö­ne­ri­yor...Uz­man­lar, ö­zel­lik­le o­kul or­ta­mı­nın bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rı­na dik­kat çe­ki­yor ve a­şı­yı ö­ne­ri­yor... Tür­ki­ye Has­ta­ne­si Ço­cuk Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Sa­lim Er­do­ğan, özel­lik­le okul dö­ne­min­de su çi­çe­ği, he­pa­tit A, he­pa­tit B, kı­za­mık, ka­ba­ku­lak, dif­te­ri, boğ­ma­ca, te­ta­noz, ço­cuk fel­ci, hib me­nen­ji­ti, tü­ber­kü­loz gi­bi has­ta­lık­lar­da ar­tış ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, bu has­ta­lık­lar­dan ba­zı­la­rı­nın aşı ile ön­le­ne­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Dr. Er­do­ğan, okul or­ta­mı­nın bu­la­şı­cı has­ta­lık­lar için risk oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bu­nun se­bep­le­rin­den bi­ri­sinin top­lu ya­şama ol­ma­sı, di­ğe­rinin te­miz­lik ve ha­va­lan­dır­ma­ya dik­kat edil­me­me­si ve has­ta olan ço­cuk­la­rın oku­la ge­le­rek mik­ro­bu ar­ka­daş­la­rı­na bu­laş­tır­ma­sı­dır” de­di. Su çi­çe­ği­nin bu­la­şı­cı vi­rüs­ler ile mey­da­na ge­len, içi sı­vı do­lu ke­se­cik­ler şek­lin­de dö­kün­tü ya­pan bir en­fek­si­yon has­ta­lı­ğı ol­du­ğu­nu an­la­tan Dr. Er­do­ğan, “Has­ta kim­se ile te­mas­tan 2-3 haf­ta son­ra ateş, baş ağ­rı­sı, hal­siz­lik, ba­zen ka­rın ağ­rı­sı ola­bi­lir. 1-2 gün son­ra da yüz­de, göv­de­de, kol ve ba­cak­lar­da dö­kün­tü baş­lar. Kreş­ler­de, okul­lar­da has­ta ço­cuk­la­rın hap­şır­ma­sı, ök­sür­me­si, ve­ya dö­kün­tü­le­ri ile te­mas edil­me­si ile bu­la­şır. Su çi­çe­ği­ne ya­ka­la­nan kim­se oku­la gön­de­ril­me­me­li­dir. Su çi­çe­ğin­den ko­run­mak için tek yol aşı ol­mak­tır” de­di. Dr. Er­do­ğan has­ta­lık­lar­dan ko­run­mak için son ola­rak şun­la­rı söy­le­di: “Okul kan­tin­le­ri­ni ve ye­mek­ha­ne­si­nin de­vam­lı ve dü­zen­li kon­tro­lu ge­re­kir. Kan­tin­ler­de ço­cuk­la­rın sağ­lı­ğı­na za­rar ve­ren gı­da­lar sat­tı­rıl­ma­ma­lı son kul­lan­ma ta­rih­le­ri kon­trol edil­me­li, te­miz­li­ğe önem ve­ril­me­li.” HE­PA­TİT A ­Halk a­ra­sın­da bu­la­şı­cı sa­rı­lık di­ye bi­li­nir. He­pa­tit A vi­rü­sü a­lın­dık­tan 4-6 haf­ta son­ra has­ta­lı­ğın be­lir­ti­le­ri baş­lar. Bun­lar a­teş, bu­lan­tı, kus­ma, ka­rın ağ­rı­sı, is­hal, iş­tah­sız­lık, hal­siz­lik ve da­ha son­ra göz­ler­de sa­rar­ma o­lur. He­pa­tit A dan ko­run­mak i­çin en i­yi yol a­şı ol­mak­tır. KIZAMIK ­Kı­za­mık­lı bi­ri­si­nin ök­sür­me­si ve­ya hap­şır­ma­sı i­le ha­va­ya ya­yı­lan mik­rop­la­rın solunmasıyla bu­la­şır. Mik­ro­bun a­lın­ma­sın­dan 2 haf­ta son­ra a­teş, ök­sü­rük, bu­run a­kın­tı­sı, a­ğız i­çin­de kop­lik de­di­ği­miz be­yaz le­ke­ler mey­da­na ge­lir. Bun­dan son­ra cilt­te kır­mı­zı renk­te dö­kün­tü­ler baş­lar. KABAKULAK Ku­lak al­tın­da ba­zen de çe­ne al­tın­da şiş­me o­lur. A­teş, hal­siz­lik o­lur, mik­rop­lar ha­va yo­lu i­le bu­la­şır. Belirtiler 2-3 haf­ta son­ra baş­lar. Be­yin il­ti­ha­bı, er­kek­te kı­sır­lık, sa­ğır­lık ya­pa­bi­lir. Komp­li­kas­yon­la­rı cid­di o­lup ko­run­ma yo­lu a­şı­lan­mak­tır. DİFTERİ A­teş, hal­siz­lik, ne­fes al­ma­da zor­luk ya­par. Has­ta kim­se­le­rin ök­sür­me ve ak­sır­ma­sı so­nu­cu ha­va­ya ya­yı­lan mik­rop­lar di­ğer kim­se­nin a­ğız bu­run ve bo­ğaz kıs­mı­na yer­le­şir, ve o­ra­da ço­ğa­la­rak has­ta­lı­ğı baş­la­tır. Dif­te­ri, kalp yet­mez­lik­le­ri, felç­ler ya­pa­bi­lir. BOĞMACA 2 ya­şın al­tın­da sık rast­la­nır. Ök­sü­rük nö­bet­le­ri be­yin ka­na­ma­sı­na ve­ya so­lu­num yet­mez­li­ği­ne yol a­ça­bi­lir. Te­ta­noz, ço­cuk fel­ci, me­ne­jit gi­bi bu­la­şı­cı o­lan ço­cuk­luk ve e­riş­kin­lik ça­ğı has­ta­lık­ların­dan ko­run­mak i­çin ­de a­şı ol­mak çok fay­da­lı­dır. St­re­si fır­sa­ta dö­nüş­tü­rün! > Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Gü­nü­müz top­lu­mu­nun ge­tir­di­ği sı­kın­tı­la­rın yol aç­tı­ğı stre­sin şid­de­ti­nin art­ma­sı du­ru­mun­da bir­çok has­ta­lı­ğa da­ve­ti­ye çı­kar­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Prof. Dr. Ab­dül­ka­dir Çe­vik, ha­fif se­vi­ye­de­ki stre­sin ise in­san­lar­da uya­ran et­ki­si ya­pa­rak ba­şa­rı­yı ar­tı­cı bir fak­tö­re dö­nü­şe­bi­le­ce­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Aşı­rı stre­sin tan­si­yon, mig­ren, eg­za­ma ve kalp ra­hat­sızlık­la­rı­na yol aç­tı­ğı­nı kay­de­den Prof. Dr. Çe­vik, stre­sin kon­trol al­tı­na alı­na­bil­di­ğin­de et­ki­si­nin azal­tı­la­bi­le­ce­ği­ni ve stre­se yol açan şe­yin üze­ri­ne gi­de­rek stre­sin za­rar­la­rı­nın en aza in­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Stre­sin şid­de­ti­nin ve et­ki­le­ri­nin ki­şi­den ki­şi­ye de­ği­şe­bil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Çe­vik, stre­si yo­ğun ola­rak ya­şa­yan ki­şi­ler­de ço­ğu za­man uy­ku bo­zuk­luk­la­rının or­ta­ya çık­tı­ğı­nı alın­gan­lık ve iş­tah­sız­lık gi­bi prob­lem­le­rin baş gös­te­re­bi­le­ce­ği­ni açık­la­dı. Stre­se ne­den olan prob­le­min tes­pi­ti­nin önem­li ol­du­ğu­nu an­la­tan Prof Dr. Çe­vik, in­san­la­rın spor ya­pa­rak, ye­ni ho­bi­ler edi­ne­rek, tabiatla baş ba­şa ka­la­rak, or­tam de­ğiş­ti­re­rek stre­sin üs­te­sin­den ge­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti. 1 DO­ĞA HA­Rİ­KA­SI Ba­ğır­sak ko­ru­yu­cu­su KAYISI Hem ta­ze hem de ku­ru ka­yı­sı­da bu­lu­nan A vi­ta­mi­ni or­ga­niz­ma­nın ve sağ­lık­lı hüc­re­le­rin di­ren­ci­ni ar­tı­ra­rak, kan­ser has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu­luk gö­re­vi ya­pı­yor. Ka­yı­sı et­ki­si­ni; ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rı, kan­ser, kalp kri­zi, ak­ci­ğer, de­ri, gö­ğüs ve ra­him tü­mör­le­ri üze­rin­de gös­te­ri­yor... Göz sağ­lı­ğı ile ke­mik ve diş­le­rin ge­li­şi­mi­ni de olum­lu et­ki­li­yor. Sod­yum ba­kı­mın­dan fa­kir, po­tas­yum yö­nün­den zen­gin bir mey­ve olan ka­yı­sı, bu ne­den­le ba­zı di­yet­le­rin uy­gu­lan­ma­sın­da ol­duk­ça önem­li gö­rev­ler üst­le­ni­yor. An­cak par­lak sa­rı ve­ya tu­run­cu renk­te­ki ku­ru ka­yı­sı­lar yük­sek mik­tar­da sül­für­di­ok­sit ta­şı­dık­la­rı için as­tım şi­ka­ye­ti olan­la­ra tav­si­ye edil­mi­yor. CAN­LI CİLT İÇİN Ka­yı­sı, cilt için de son de­re­ce ya­rar­lı bir mey­ve. Mas­ke­si yüz­de­ki si­vil­ce­le­ri gi­de­ri­yor ve te­ne ta­ze­lik ka­zan­dı­rı­yor. Sa­ça uy­gu­lan­dı­ğın­da ise dö­kül­me­yi dur­du­ru­yor ve sa­çın geç ağar­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Cilt için tav­si­ye edi­len ka­yı­sı mas­ke­si şöy­le: Üç tu­tam def­ne yap­ra­ğı, bir tu­tam tar­çın ka­yı­sı su­yun­da pi­şi­ri­lip, bir adet yu­mur­ta ve ya­rım fin­can süt ka­rış­tı­rı­la­rak krem ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor. Bu ta­rif haf­ta­da 1 ve­ya 2 kez cil­de uy­gu­la­na­bi­lir. DİĞER FAYDALARI ­Bey­nin dü­zen­li ça­lış­ma­sı­nı sağ­lar, st­re­si a­zal­tır. ­Ka­ra­ci­ğe­rin tah­rip o­lan kıs­mı­nın ta­mi­ri­ni ya­par. ­Ke­mik­le­rin da­ha düz­gün ve sağ­lam ol­ma­sın­ı sağlar ­Kan ya­pı­mı­nı ar­tı­ra­rak, kan­sız­lı­ğa en­gel o­lur. ­Böb­rek­ler­de taş te­şek­kü­lü­nü a­zal­tır. Ü­re­me sis­te­mi ü­ze­rin­de ö­nem­li ro­lü bu­lu­nup, cin­sel gü­cü ar­tır­mak­ta­dır. SAĞ­LIK OLSUN ALZ­HE­IMER be­kar­la­rı vu­ru­yor! Prof. Dr. Em­re, Alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın, “İle­ri yaş­ta ba­zı ki­şi­ler­de bel­lek yı­kı­mı ol­du­ğu­nu” ve 65 ya­şın üze­rin­de olan ki­şi­ler­de gö­rül­me sık­lı­ğı­nın yüz­de 5-10’a, 85 ya­şın üze­rin­de­ki­ler­de ise yüz­de 30’a ka­dar çık­tı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Prof. Dr. Mu­rat Em­re, “Ev­li­li­ği­ni sür­dü­ren in­san­lar­da risk yüz­de 50 aza­lır­ken, bo­şa­nıp tek­rar ev­len­me­miş­ler­de 3 ka­tı­na, dul kal­mış, tek­rar ev­len­me­miş­ler­de ise 6 ka­tı­na ka­dar yük­se­li­yor” de­di. HABER HATTI KANSER ve çev­re i­liş­ki­si ­Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü’nün ra­po­ru­na gö­re 2010 yı­lın­da kan­ser­den 15 mil­yon ö­lüm, 20 mil­yon ye­ni va­ka bek­le­ni­yor. Tür­ki­ye’de i­se yıl­da yak­la­şık 140.000 ye­ni kan­ser va­ka­sı o­lu­şu­yor. Kan­ser ne­den­le­ri a­ra­sın­da yüz­de 35 i­le bes­len­me ve çev­re, yüz­de 30 i­le si­ga­ra, yüz­de 10-15 i­le en­fek­si­yon... İş­te bu çer­çe­ve­de, çev­re­sel fak­tör­le­rin kan­ser ü­ze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ni de­ğer­len­dir­mek a­ma­cıy­la, 20 A­ra­lık’ta Fo­ur Se­a­sons - Sul­ta­nah­met O­te­li’n­de 8. Sağ­lık Zir­ve­si kap­sa­mın­da dü­zen­le­ne­cek o­lan sem­poz­yum­da, Çev­re ve Kan­ser ko­nu­su tar­tı­şı­la­cak. MAR­KET Saç dö­kül­me­si­ne kök­ten çö­züm! Er­kek­le­rin ve ka­dın­la­rın, en ö­nem­li p­rob­lem­le­rin­den bi­ri o­lan saç dö­kül­me­si Ün­lü Her­ba­list Tol­ga Sal­man sayesinde ar­tık ta­rih o­lu­yor. Ken­di for­mü­lü­nü bir­çok dün­ya ül­ke­sin­de A­pit­he­rapy o­la­rak bi­li­nen a­rı sü­tü po­len ve p­ro­po­lis gi­bi a­rı ü­rün­le­ri i­le ger­çek­leş­ti­ri­len saç ba­kım yön­te­mi i­le uy­gu­la­yan Sal­man, saç dö­kül­me­si­ne dur di­yen ke­sin çö­zü­me u­laş­tı. Der­mo C­le­an A­pit­he­rapy Yo­ğun Saç Ba­kım Mas­ke­si ve Şam­pu­a­nı i­le de bu müt­hiş bu­lu­şu şim­di saç­la­rı­nı­za ta­şı­yor... İNCİ “Çok inan­dı­ğım bir şey var ki, o da ki­şi­li­ği­niz, ha­ya­ta ba­kı­şı­nız cil­di­ni­zi et­ki­li­yor. Eğer siz ha­ya­ta kö­tü, ka­ram­sar dü­şün­ce­ler­le ba­kar­sa­nız bu hal yü­zü­nü­ze yan­sı­yor...” (Su­na Du­man­ka­ya / Gü­zel­lik Uz­ma­nı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz (...Cey­da Yü­ce’nin ta­ri­fi) KU­RU PAT­LI­CAN DOL­MA­SI MALZEMELER: >> Et­li dol­ma­yı yap­mak i­cin ta­ma­mı ya­rım kg. ku­ru­tul­muş pat­lı­can ve dol­ma­lık bi­ber, 1 su bar­da­ğı pi­rinç, 5-6 a­det ku­ru so­ğan, 200 gr kıy­ma, sı­vı yağ, na­ne, may­da­noz, ka­ra­bi­ber, tuz ve 1 ye­mek ka­şı­ğı sal­ça ge­re­ki­yor... HAZIRLANIŞI: >> ­Ku­ru­tul­muş bi­ber­le­ri ve pat­lı­can­la­rı yu­mu­şat­mak i­çin kay­nar su­ya a­tıp bi­raz haş­la­dık­tan son­ra ten­ce­re­nin ka­pa­ğı­nı sı­kı­ca ka­pa­tıp 2 ve­ya 3 sa­at ka­dar bek­let­mek ge­re­ki­yor. ­Di­ğer mal­ze­me­ler­le i­çi ya­pın ve dol­du­run... Yay­van bir ten­ce­re­ye di­zip, or­ta a­teş­te pi­şi­rin. A­fi­yet ol­sun. Albümünüz AH­MED E­MİR & DİL­RU­BA ÇA­KIR ­De­de­le­ri­nin bir­ta­ne­le­ri, do­ğum gü­nü­nüz kut­lu ol­sun... (...De­de­le­ri­/A­li Sez­gin) MEH­MET A­RI­TÜRK Oğ­lu­mu­zun i­yi yurt­taş ve i­yi in­san ol­ma­sı i­çin ça­lı­şı­yo­ruz, ça­lı­şa­ca­ğız... (Öz­ge/­Gür­can A­rı­türk) Şiiriniz (...Naz­lı Ba­ye­zit’in sa­tır­la­rı) HER­KES KEN­Dİ YA­ŞA­DI ­Du­var­lar... ­Her tür­lü ruh ha­li­min ses­siz şa­hi­di, ­Za­ma­nın tüm iz­le­ri­ni kar­şı koy­ma­dan bi­rik­tir­di ­Ve her şey es­ki­di... ­Gü­neş­ler doğ­du tür­lü ha­yat­la­rın üs­tü­ne. ­Ki­mi, göz aç­tır­ma­dı sa­at­le­rin sey­ri­ne. ­Ge­çen her gün­le, ­Bi­raz da­ha yak­la­şı­yor­du ci­ğer­ler do­lu­su çe­ki­le­cek ne­fe­se ­Mah­pus­luk­tu! ­Ve her gün­de geç­me­yen za­man­lar ne ka­dar ço­ğal­dı, ­Ço­ğa­lan bir boş­luk­tu!.. ­Ka­bus­lar i­çi­ne dü­şüp, kan ter i­çin­de ko­şup ka­ça­ma­dı­ğım ve ­Se­nin ge­liş­le­rin ka­dar al­da­tı­cı gö­rü­nü­yor göl­ge­ler de. ­Se­ni se­vi­yo­rum di­ye in­le­yen ya­ka­rış­tı ­Ge­ce­nin se­si­ne ka­rış­tı ­Se­ni se­vi­yo­rum... Son­ra, ­Sen­den son­ra kor­ku­suz ve her şe­ye mey­dan o­kur­ca­sı­na ser­dim kal­bi­mi or­ta­ya. Ay­rı­lık­lar bes­le­di bü­yük aşk­la­rı ­Yal­nız! Her­kes ken­di ya­şa­dı. Ak­lı­ma ge­lir­di ge­ce­nin bir ya­rı­sı U­mut­suz u­mut­suz ağ­lar­dım. ­Se­si­mi­zi du­yu­ra­ma­dık bir­bi­ri­mi­ze. ­Vaz­geç­tik... ­Hiç­bir şey yap­ma­sak da ay­nı şe­yi is­te­miş­tik. Öy­le­si­ne i­na­nıl­maz o­lan, Ay­nı za­man­da bir­lik­te iz­le­ri­mi­zi ta­şı­yan her­şe­ye ye­ni iz­ler bı­ra­ka­cak­tık. Son­ra bir ge­ce, göz­le­ri­nin i­çi­ne ba­kıp bu­la­ma­dım se­ni. ­Ge­tir­di­ğin ka­ran­fil­ler kal­dı ge­ri­de, al­ma­dı­ğım A­ma hiç u­nut­ma­dın ­Bel­ki de o bü­yük sev­gi­ney­di hay­ran­lı­ğım.. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT