BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İPEK YOLU “Elveda Gülsarı” ile açılacak

İPEK YOLU “Elveda Gülsarı” ile açılacak

Ay so­nun­da si­ne­ma­se­ver­le­ri se­lam­la­ma­ya ha­zır­la­nan 3. Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li, Kır­gız ya­zar Cen­giz Ayt­ma­tov’un ese­riy­le ka­pı­la­rı­nı aça­cak.Ay so­nun­da si­ne­ma­se­ver­le­ri se­lam­la­ma­ya ha­zır­la­nan 3. Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li, Kır­gız ya­zar Cen­giz Ayt­ma­tov’un ese­riy­le ka­pı­la­rı­nı aça­cak. > Bekir Yeniay bekir.yeniay@tg.com.tr Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 28 Ka­sım-4 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da bu yıl 3.’sü dü­zen­le­ne­cek olan “Ulus­la­ra­ra­sı Bur­sa İpek Yo­lu Film Fes­ti­va­li’nin ta­nı­tı­mı ön­ce­ki ge­ce İs­tan­bul Çı­ra­ğan Sa­ra­yı’nda ya­pıl­dı. Ay sonunda açılacak fes­ti­val, 35 ül­ke­den 130’u aş­kın uzun ve kı­sa met­raj­lı fil­mi si­ne­ma­se­ver­le­rle bu­luş­tu­ra­cak. Me­ri­nos Ata­türk Kon­gre ve Kül­tür Mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak fes­ti­va­l, Kır­gız ya­zar Cen­giz Ayt­ma­tov’un ay­nı ad­lı ro­ma­nın­dan si­ne­ma­ya uyar­la­nan, yö­net­men Ar­dak Amir­ku­lov’un “El­ve­da Gül­sa­rı” ad­lı fil­miy­le baş­la­ya­cak. Fes­ti­val kap­sa­mın­da bu yıl ilk de­fa Türk film­le­ri­nin ya­rı­şa­ca­ğı “Ulu­sal Al­tın Ka­ra­göz Uzun Met­raj Film Ya­rış­ma­sı” dü­zen­le­ne­cek. “Baş­ka Sem­tin Ço­cuk­la­rı”, “Dil­be­rin 8 Gü­nü”, “Fır­tı­na”, “Git­mek”, “Gök­ten Üç El­ma Düş­tü”, “Göl­ge”, “Ha­ya­tın Tu­zu”, “Nok­ta”, “Son Cel­lat” ve “Süt” film­le­ri­nin ya­rı­şa­ca­ğı fes­ti­val­de en iyi fil­me 50 bin YTL, en iyi yö­net­me­ne ise 25 bin YTL ödül ve­ri­le­cek. Ulus­la­ra­ra­sı ya­rış­ma bö­lü­mün­de ise; “Ai­le­nin De­di­ği Olur”, “Bu De­ni­zin Tu­zu”, “Car­mo Yol­la­ra Düş­tü”, “Di­yet”, “Eba­bil”, “Fu­ji­an’da Hü­zün”, “İki Çiz­gi”, “İl­gi­siz”, “İz Sü­rü­cü”, “Tek Ki­şi­lik Dans”, “Tho­mas” ve “Uyur­ge­zer Ül­ke” ya­rı­şa­cak. Bu bö­lüm­de en iyi fil­me 40 bin do­lar pa­ra ödü­lü ve­ri­le­cek. BARIŞIN SİMGESİ Fes­ti­val da­nış­ma ku­ru­lu üye­le­ri­yle basın toplantısı düzenleyen Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hik­met Şa­hin, festivalin ba­rışın simgesi olduğunu söyledi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT