BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bey­koz Ki­ta­be­le­ri ka­yıt al­tın­a alındı

Bey­koz Ki­ta­be­le­ri ka­yıt al­tın­a alındı

Bey­koz Be­le­di­ye­si’nin, il­çe­de­ki Os­man­lı dö­ne­min­den gü­nü­mü­ze ula­şan me­zar ta­şı ve ta­ri­hi eser­le­re ait ha­zır­la­dı­ğı üç cilt­lik Bey­koz Ki­ta­be­le­ri ad­lı en­van­ter ça­lış­ma­sı, Bey­koz Fe­ri­dun Ka­ra­ka­ya Sah­ne­si’nde dü­zen­le­nen top­lan­tıy­la ta­nı­tıl­dı.> M. Kurt­bay Önür kurt­bay.onur@tg.com.tr Bey­koz Be­le­di­ye­si’nin, il­çe­de­ki Os­man­lı dö­ne­min­den gü­nü­mü­ze ula­şan me­zar ta­şı ve ta­ri­hi eser­le­re ait ha­zır­la­dı­ğı üç cilt­lik Bey­koz Ki­ta­be­le­ri ad­lı en­van­ter ça­lış­ma­sı, Bey­koz Fe­ri­dun Ka­ra­ka­ya Sah­ne­si’nde dü­zen­le­nen top­lan­tıy­la ta­nı­tıl­dı. Bey­koz Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­har­rem Er­gül, ki­ta­bın ta­nı­tı­mın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; Bey­koz’un zen­gin ta­rih ve kül­tür mi­ra­sı­nı ka­yıt al­tı­na al­mak ve ge­le­cek ku­şak­la­ra doğ­ru ola­rak ak­tar­mak için ha­zır­la­nan “Bey­koz Ki­ta­be­le­ri”nin ye­ni bir kay­nak ol­du­ğu­nu söy­le­di. Er­gül, “Ki­tap 59 ca­mi ve çeş­me ki­ta­be­si ile ta­ri­hi me­zar­lık­lar­da­ki 1403 me­zar ta­şı­nın Türk­çe çe­vi­ri­le­ri­ni kap­sı­yor. Araş­tır­ma­cı Ah­met Ne­zih Ga­li­te­kin ta­ra­fın­dan iki yıl sü­ren ti­tiz bir ça­lış­ma so­nu­cun­da ta­mam­la­nan ese­rin ha­zır­lı­ğı sı­ra­sın­da il­çe­de­ki ka­le, ku­yu, mek­tep, ni­şan­gâh, men­zil­ta­şı, mu­vak­kit­ha­ne, ha­vuz, tek­ke ve tür­be­le­re ait ki­ta­be­ler tek tek fo­toğ­raf­la­na­rak ka­yıt al­tı­na alın­dı” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT