BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BU HAFTA

BU HAFTA

>> Tak­sim Ata­türk Ki­tap­lı­ğın­da 20-30 Ka­sımda Ab­düs­se­lam Fer­şa­toğ­lu’nun “Hi­caz De­mir­yo­lu­nun 100. Yı­lı Fo­toğ­raf Ser­gi­si” ge­zi­le­bi­lir.kultur.sanat@tg.com.tr SER­Gİ: >> Tak­sim Ata­türk Ki­tap­lı­ğın­da 20-30 Ka­sımda Ab­düs­se­lam Fer­şa­toğ­lu’nun “Hi­caz De­mir­yo­lu­nun 100. Yı­lı Fo­toğ­raf Ser­gi­si” ge­zi­le­bi­lir. >> Kon­ya Sel­çuk Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri­nin Ge­le­nek­sel El Sa­nat­la­rı Ser­gi­si 17 Ka­sım­da be­ğe­ni­ye su­nu­la­cak. >> Sa­nat ha­ya­tın­da ya­rım as­rı ge­ri­de bı­ra­kan Fo­toğ­raf­çı Gül­te­kin Çiz­gen’in ça­lış­ma­la­rı 21-31 Ka­sım ta­rih­le­ri ara­sın­da Tak­sim Met­ro­sun­da gö­rü­le­bi­lir. >> Genç sa­nat­çı Han­de Bil­ten’in ca­mın por­se­len­le bü­tün­leş­ti­ği ta­kı ser­gi­si, 18-29 Ka­sım ta­rih­le­rin­de Ga­la­ta­sa­ray Ar­ke­oPe­ra Sa­nat Ga­le­ri­si’nde... FESTİVAL: >> “Al­tın Ko­za 13 Ka­re Ulus­la­ra­ra­sı Sa­nat Fes­ti­va­li” 20 Ka­sım Per­şem­be gü­nü başlayacak. >> “Çu­ku­ro­va Tek ki­şi­lik Gös­te­ri Gün­le­ri”, kap­sa­mın­da bu­gün Sum­ru Yav­ru­cuk “Yal­nız Ka­dın” isim­li gös­te­ri­le­riy­le sah­ne ala­cak. >> İz­mir Fran­sız Kül­tür Mer­ke­zi’nde, hafta boyunca 5 farklı bel­ge­sel­ ücretsiz gösterilecek. OYUN: >> Mu­sa­hip­za­de Ce­lal’in yaz­dı­ğı, “İs­tan­bul Efen­di­si”, 18 ve 20 Ka­sım­da Es­ki­şe­hir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı Te­pe­ba­şı Sah­ne­si’nde... >> İz­mir Dev­let Ti­yat­ro­la­rı ya­rın ak­şam Wo­ody Al­len’in ka­le­me al­dı­ğı “Bir Da­ha Çal Sam” ad­lı oyu­nun prö­mi­ye­ri ya­pı­la­cak. KONSER: Ce­mal Re­şit Rey Kon­ser Sa­lo­nu’nda ya­rın ak­şam “Tür­ki­ye, İran, Hin­dis­tan ve İs­pan­ya’dan Ri­tim­ler” ad­lı kon­se­riy­le “Et­no­rit­mix” sah­ne ala­cak. SOHBET: Os­man­lı Ban­ka­sı Mü­ze­sinde Ya­zar Hul­ki Ak­tunç, 19 Ka­sımda sa­at 18:30’da “İs­tan­bul’u Bul Ba­na” baş­lık­lı söy­le­şide olacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT