BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Or­ta Do­ğu’ya ya­zık o­lu­yor!

Or­ta Do­ğu’ya ya­zık o­lu­yor!

Ocak 1918’de son Türk as­ke­ri de Or­ta Do­ğu, Hi­caz ve Ye­men’den çe­kil­dik­ten son­ra böl­ge in­sa­nı 90 se­ne­dir hu­zu­ra has­ret­tir. Da­ha kaç se­ne de­vam eder?Ocak 1918’de son Türk as­ke­ri de Or­ta Do­ğu, Hi­caz ve Ye­men’den çe­kil­dik­ten son­ra böl­ge in­sa­nı 90 se­ne­dir hu­zu­ra has­ret­tir. Da­ha kaç se­ne de­vam eder? Böl­ge 1517’de Türk ida­re­si­ne gir­di. Böl­ge­de­ki se­ma­vi din men­sup­la­rı ol­du­ğu gi­bi, Se­ma­vi ol­ma­yan inanç men­sup­la­rı da çok iyi mu­ame­le gör­dü. Ara­da bir hu­zur­suz­luk çı­kar­mak is­te­yen­le­re, Türk ida­re­ci­ler ta­raf­sız ha­kem­lik yap­tı­lar. On­la­rın ço­cuk­la­rı­nın ye­tiş­me­si için yüz­ler­ce okul açıl­dı. Baş­kent İs­tan­bul’da oku­mak is­te­yen­le­re dev­let, bü­yük im­kan­lar sağ­la­dı. Her tür­lü örf âdet, inanç ve iba­det­le­ri­ne kim­se ka­rış­ma­dı­ğı gi­bi on­la­rı ra­hat­sız edi­ci en ufak ha­re­ket bi­le ya­sak­tı. Ye­men’de Zey­di­ler de­ği­şik bir inanç­ta ol­ma­la­rı­na rağ­men çok ra­hat­tı­lar. 200 se­ne ka­dar Os­man­lı ida­re­sin­de gül gi­bi ge­çi­nip git­ti­ler. Ta ki İn­gi­liz­ler Ye­men­li­le­ri al­da­tıp dev­le­te is­yan et­ti­rin­ce­ye ka­dar... Şim­di Ye­men­li ha­len me­sut de­ğil. Suu­di Ara­bis­tan hal­kı fa­kir idi. Böl­ge ta­rı­ma el­ve­riş­li de­ğil­di. Os­man­lı ida­re­ci­le­ri yüz­ler­ce se­ne, böl­ge­yi mad­de­ten des­tek­le­di. Ta ki İn­gi­liz­ler on­la­rı Türk dev­le­ti­ne ayak­lan­dı­rın­ca­ya ka­dar... Irak ve Su­ri­ye hu­zur bel­de­siy­di. Pet­rol ko­ku­su­nun sar­hoş et­ti­ği İn­gi­liz dev­let adam­la­rı böl­ge­yi kan gö­lü yap­tı­lar. Bu el’an de­vam edi­yor. Fi­lis­tin top­rak­la­rın­da 1905’te 25000 Ya­hu­di hu­zur için­de ya­şar­dı 450.000 Müs­lü­man, Hris­ti­yan ve Ye­zi­di­ler hep­si dev­le­ti­ne sa­dık­tı; ta ki İn­gi­liz­ler bu böl­ge­de ken­di gü­düm­le­rin­de bir dev­let kur­du­run­ca­ya ka­dar... Şim­di ise Ya­hu­di­si, Müs­lü­ma­nı, Hris­ti­ya­nı; be­bek­le­ri­ni ba­rut ko­ku­la­rı ara­sın­da bü­yü­tü­yor­lar. 10 Ka­sım 2008 pa­zar­te­si gü­nü “Kut­sal yük­se­liş” ki­li­se­sin­de, Or­to­doks Rum pa­paz­la­rı ile Or­to­doks Er­me­ni ra­hip­le­ri saç sa­ça, kan re­van için­de kav­ga et­ti­ler. Böy­le kut­sal bil­dik­le­ri yer­de hem de din adam­la­rı, ne­den kav­ga eder­ler. Os­man­lı bu kav­ga­la­rı ön­le­mek için, bu Ki­li­se­nin ida­re­si­ni Müs­lü­man­la­ra ver­miş­ti. Kav­ga da yok­tu. Or­ta Do­ğu­yu Türk­ler 420 se­ne kan­sız yö­net­ti­ler. Şim­di ise din adam­la­rı gırt­lak gırt­la­ğa. Bu in­san­la­rın su­çu ne­dir? Biz­le­re “di­ya­log” tav­si­ye eden­ler, dö­nüp ken­di­le­ri­ne bak­sın­lar. İda­re ede­me­ye­cek­le­ri top­rak­la­rı sa­hi­bi­ne ia­de et­me­li­ler...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT