BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Motorculardan TERÖRE LANET

Motorculardan TERÖRE LANET

Çe­şit­li ku­lüp­le­re üye yak­la­şık 100 mo­to­sik­let­çi, Sul­ta­nah­met’ten Bos­tan­cı’ya kon­voy oluş­tu­ra­rak te­rör ör­gü­tü­nü pro­tes­to et­ti.> İS­TAN­BUL Çe­şit­li ku­lüp­le­re üye yak­la­şık 100 mo­to­sik­let­çi, Sul­ta­nah­met’ten Bos­tan­cı’ya kon­voy oluş­tu­ra­rak te­rör ör­gü­tü­nü pro­tes­to et­ti. Sul­ta­nah­met Mey­da­nı’nda bir ara­ya ge­len mo­to­sik­let­çi­ler adı­na ya­pı­lan ba­sın açık­la­ma­sın­da, gru­bun top­lan­ma­sın­da­ki ama­cın, te­rör ör­gü­tü­nü te­lin et­mek ol­du­ğu be­lir­til­di. TSK’nın yü­rüt­tü­ğü mü­ca­de­le­ye bir neb­ze ol­sun kat­kı­da bu­lun­mak için gru­bun mo­tor­la­rı­nı Av­ru­pa’dan As­ya ya­ka­sı­na sü­re­ce­ği kay­de­di­len açık­la­ma­da, mil­le­tin, kir­li oyun­lar kar­şı­sın­da ge­çil­me­si im­kan­sız ka­le gi­bi di­ki­le­ce­ği be­lir­til­di. Grup, açık­la­ma­nın ar­dın­dan Türk bay­rak­la­rı­nın asıl­dı­ğı mo­to­sik­let­le­riy­le Sir­ke­ci üze­rin­den Un­ka­pa­nı (Ata­türk) Köp­rü­sü ve Tak­sim is­ti­ka­me­ti­ni kul­la­na­rak Bos­tan­cı’ya ka­dar kon­voy ha­lin­de iler­le­di. Tra­fik po­lis­le­ri­nin de kon­vo­yun ge­çiş gü­zer­gah­la­rın­da gü­ven­lik ted­bi­ri ala­rak yo­lu aç­tık­la­rı gö­rül­dü. Grup, Bos­tan­cı’ya ulaş­tık­tan son­ra da­ğıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98550
  % 1.79
 • 5.3434
  % -0.41
 • 6.0798
  % -0.43
 • 6.9019
  % -0.43
 • 220.542
  % -0.5
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT