BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pro­pa­gan­da ya­pan 53 ki­şi tu­tuk­lan­dı

Pro­pa­gan­da ya­pan 53 ki­şi tu­tuk­lan­dı

Şan­lı­ur­fa ve il­çe­le­rin­de, te­rör ör­gü­tü üye­si ol­mak, izin­siz gös­te­ri yap­mak, su­çu ve suç­lu­yu öv­mek suç­la­rı­nı iş­le­dik­le­ri id­di­a edi­le­rek gö­zal­tı­na alı­nan ve mah­ke­me­ye çı­ka­rı­lan 53 şüp­he­li tu­tuk­lan­dı.> Fer­hat Özer ŞAN­LI­UR­FA İHA Şan­lı­ur­fa ve il­çe­le­rin­de, te­rör ör­gü­tü üye­si ol­mak, izin­siz gös­te­ri yap­mak, su­çu ve suç­lu­yu öv­mek suç­la­rı­nı iş­le­dik­le­ri id­di­a edi­le­rek gö­zal­tı­na alı­nan ve mah­ke­me­ye çı­ka­rı­lan 53 şüp­he­li tu­tuk­lan­dı. Şan­lı­ur­fa Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be­si’nin ka­me­ra ka­yıt­la­rı son­ra­sın­da ve te­rör ör­gü­tü üye­le­ri­nin iti­raf­la­rı so­nu­cun­da Su­ruç il­çe­sin­de 20, Vi­ran­şe­hir il­çe­sin­de 7 ve Şan­lı­ur­fa mer­kez­de de 26 ki­şi ol­mak üze­re top­lam 53 ki­şi ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT