BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fid­ye­ci te­rö­rist­ler cezaevinde

Fid­ye­ci te­rö­rist­ler cezaevinde

Fran­sa’da Mu­se­vi iş ada­mı­nı ka­çı­ra­rak ai­le­sin­den 200 bin eu­ro fid­ye alan te­rör ör­gü­tü TİK­KO üye­si 5 ki­şi, İs­tan­bul Ad­li­ye­si’ne sevk edil­di.> Mus­ta­fa Esen İS­TAN­BUL İHA Fran­sa’da Mu­se­vi iş ada­mı­nı ka­çı­ra­rak ai­le­sin­den 200 bin eu­ro fid­ye alan te­rör ör­gü­tü TİK­KO üye­si 5 ki­şi, İs­tan­bul Ad­li­ye­si’ne sevk edil­di. Fid­ye­ci­le­rin 4’ü tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Fran­sız iş ada­mı­nı 1.5 yıl ön­ce ül­ke­sin­de ka­çı­ran ki­şi­ler, ölüm teh­di­diy­le ai­le­sin­den 200 bin eu­ro fid­ye is­te­di. Tes­lim edi­len fid­ye­den son­ra iş ada­mı ser­best bı­ra­kıl­dı. Türk ve Fran­sız po­li­si ha­va­le ya­pı­lan he­sap­ta­ki ki­şi­le­ri be­lir­le­di. 6 ay sü­ren ça­lış­ma­da, pa­ra­nın TİK­KO üye­le­ri ta­ra­fın­dan alın­dı­ğı be­lir­len­di. İki ül­ke po­li­si­nin, ko­or­di­ne­li yü­rüt­tük­le­ri ça­lış­ma so­nu­cu İs­tan­bul’da 5, Fran­sa’da da 3 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92959
  % 0.27
 • 5.4627
  % -0.38
 • 6.1556
  % -0.56
 • 7.087
  % -0.15
 • 210.501
  % -0.56
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT