BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yer­li sa­vun­ma GÜÇ­LE­Nİ­YOR

Yer­li sa­vun­ma GÜÇ­LE­Nİ­YOR

Sa­vun­ma Sa­na­yii, dış kay­nak kul­lan­dı­rı­lan pro­je­ler­den, yurt için­de­ki şir­ket­le­rin da­ha faz­la fay­da­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak> AN­KA­RA Tür­ki­ye’de sa­vun­ma sa­na­yiin­de önem­li pro­je­le­rin ger­çek­leş­me­si­ne ön­cü­lük ede­rek önem­li fi­nans­man kat­kı­sı sağ­la­yan Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Müs­te­şar­lı­ğı (SSM), sa­vun­ma sa­na­yi ala­nın­da yurt içi ve yurt dı­şın­da fa­ali­yet gös­te­ren fir­ma­lar ara­sın­da iş bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ye­ni bir pro­je baş­lat­tı. BÜ­YÜK DES­TEK Ça­lış­may­la, Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Müs­te­şar­lı­ğı­nın yurt dı­şın­da­ki şir­ket­ler ta­ra­fın­dan dış kay­nak kul­lan­dı­rı­lan pro­je­ler­den, yurt için­de­ki şir­ket­le­rin da­ha faz­la fay­da­lan­ma­sı he­def­le­nir­ken, bu pro­je­le­rin önü­nü aç­mak, yurt içi­de­ki ve dı­şın­da­ki şir­ket­le­rin bir­lik­te araş­tır­ma-ge­liş­tir­me fa­ali­yet­le­ri­nin yü­rü­tül­me­si he­def­le­ni­yor. Tür­ki­ye’de son yıl­lar­da baş­la­tı­lan ya­tı­rım­la­rın sür­dü­rül­me­si ve ge­rek­li olan fi­nans­man kay­nak­la­rı­nın da bu iş bir­li­ğiy­le sağ­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği fir­ma­lar ara­sı iş bir­li­ği pro­je­siy­le, yurt içi ve yurt dı­şın­da­ki sa­vun­ma ala­nın­da­ki şir­ket­ler ara­sın­da­ki ino­vas­yon im­kan­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı, bir­lik­te bü­yü­me­le­ri­ne des­tek olun­ma­sı ve or­ta­ya çı­ka­cak ürün­le­rin da­ha ge­niş bir şe­kil­de pa­zar­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı da he­def­le­ni­yor. Bu he­def­ler çer­çe­ve­sin­de iş bi­rli­ği ze­mi­ni oluş­tu­rul­ma­sı ga­ye­siy­le, Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Müs­te­şar­lı­ğı ön­cü­lü­ğün­de önü­müz­de­ki ay Tür­ki­ye’de bir top­lan­tı dü­zen­le­ne­cek. 25-28 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da An­tal­ya’da ger­çek­leş­ti­ril­me­si plan­la­nan ‘Si­ner­ji­türk-Sa­vun­ma’08’ baş­lık­lı top­lan­tı­ya sa­vun­ma, uzay ve ha­va­cı­lık sek­tö­rün­de gö­rev alan çok sa­yı­da tem­sil­ci ka­tı­la­cak. Top­lan­tı­nın da­nış­ma ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nı da Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı Mu­rad Ba­yar ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT