BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Deniz Kuvvetleri’ne sü­rat ge­mi­le­ri ge­li­yor

Deniz Kuvvetleri’ne sü­rat ge­mi­le­ri ge­li­yor

De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­nın ih­ti­ya­cı için te­da­ri­ki plan­la­nan 8 adet sü­rat­li am­fi­bi ge­mi te­da­rik prog­ra­mı kap­sa­mın­da açı­lan iha­le­de tek­li­fe çağ­rı dos­ya­sı alan Türk sa­vun­ma sa­na­yi şir­ket­le­ri be­lir­len­di.De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­nın ih­ti­ya­cı için te­da­ri­ki plan­la­nan 8 adet sü­rat­li am­fi­bi ge­mi te­da­rik prog­ra­mı kap­sa­mın­da açı­lan iha­le­de tek­li­fe çağ­rı dos­ya­sı alan Türk sa­vun­ma sa­na­yi şir­ket­le­ri be­lir­len­di. Bu­na gö­re, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı ta­ra­fın­dan iha­le tak­vi­mi be­lir­le­nen am­fi­bi ge­mi in­şa­ası iha­le­sin­de Asel­san ve Ha­vel­san’ın da yer al­dı­ğı top­lam 7 fir­ma ve­ya fir­ma gru­bu tek­li­fe çağ­rı dos­ya­sı al­dı. 3 TON CEPHANE TAŞIYACAK Du­yu­ru­ya gö­re, sü­rat­li am­fi­bi ge­mi iha­le­sin­de, RMK Ma­ri­ne Ge­mi Ya­pım Sa­na­yi ve De­niz Ta­şı­ma­cı­lı­ğı A.Ş., De­ar­san Ge­mi İn­şa­at Sa­na­yi, İs­tan­bul De­ni­ci­lik Ge­mi İn­şa Sa­na­yi, Me­tek­san, Al­yans Ge­mi Ki­ra­la­ma ve De­niz­ci­lik şir­ket­le­ri de tek­lif çağ­rı dos­ya­sı alan şir­ket­ler ara­sın­da yer al­dı. Prog­ra­ma gö­re, ge­mi­le­rin ta­ma­mı ve­ya as­ga­ri 4 ade­di Tür­ki­ye’de­ki il­gi­li özel ter­sa­ne­ler­de ya­pı­la­cak. Üre­tim­de Göl­cük ter­sa­ne­le­ri de et­kin gö­rev ala­cak. Ge­mi­le­rin ta­ma­mı­nın bu ter­sa­ne­ler­de in­şa edil­me­si ha­lin­de ka­tı­lım­cı fir­ma­lar­dan özel bir ter­sa­ne­ye sa­hip ol­ma şar­tı aran­ma­ya­cak. Ge­mi­ler en az 300 met­re­ka­re ve 200 ton­luk ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne sa­hip ola­cak. Ha­vuz gü­ver­te­sin­de 8 su­bay, 8 ast­su­bay ve 244 er­baş, ol­mak üze­re top­lam 260 ki­şi­den olu­şan iki bö­lük ti­mi ya da 18 dod­ge araç, 8 man, 8 re­o, 8 ma­gi­rus ve­ya 2 TIR al­ter­na­tif­li ola­rak ta­şı­na­bi­le­cek. Ge­mi ay­rı­ca 3 ton cep­ha­ne ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne gö­re di­zayn edi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT