BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAKAN ALİ BABACAN: Tür­ki­ye kim­se­nin ai­dat borç­la­rı­nı ka­pat­ma­dı

BAKAN ALİ BABACAN: Tür­ki­ye kim­se­nin ai­dat borç­la­rı­nı ka­pat­ma­dı

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı, BM Gü­ven­lik Kon­se­yi’ne borç­lu olan ül­ke­ler için her­han­gi bir öde­me­de bu­lu­nul­ma­dı­ğı­nı söy­le­diDı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Tür­ki­ye’nin, ai­dat bor­cu yü­zün­den BM Gü­ven­lik Kon­se­yin­de oy hak­kı­nı kay­be­den üye­le­rin borç­la­rı­nı ka­pat­tı­ğı yö­nün­de­ki ha­ber­le­rin doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı. CHP Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li Şev­ket Kö­se’nin ya­zı­lı so­ru öner­ge­si­ni ce­vap­la­yan Ba­ba­can, Tür­ki­ye’nin, ai­dat bor­cu yü­zün­den oy hak­kı­nı ­kay­be­den üye­le­rin 20 mil­yon do­la­rı bu­lan borç­la­rı­nı ka­pat­tı­ğı yö­nün­de ba­sın­da yer alan id­di­ala­rın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. BM’nin, dün­ya­da­ki bü­tün dev­let­le­rin tem­sil edil­di­ği tek ev­ren­sel ör­güt ve kar­şı kar­şı­ya ka­lı­nan kü­re­sel me­se­le­le­rin çö­zü­mü için en et­ki­li ve meş­ru plat­form ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken Ba­kan Ba­ba­can, BM Gü­ven­lik Kon­se­yin­de tem­sil edil­me­nin öne­mi­ne işa­ret et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT