BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­de­niz Asamb­le­si’nde baş­kan yar­dım­cı­sı ol­du

Ak­de­niz Asamb­le­si’nde baş­kan yar­dım­cı­sı ol­du

Ak­de­niz Par­la­men­ter­ler Asamb­le­si Türk Gru­bu Baş­ka­nı AK Par­ti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Aş­kın Asan, Asamb­le­nin Me­de­ni­yet­ler Ara­sı Di­ya­log ve İn­san Hak­la­rı Ko­mi­te­si Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı­na se­çil­di.> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Ak­de­niz Par­la­men­ter­ler Asamb­le­si Türk Gru­bu Baş­ka­nı AK Par­ti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Aş­kın Asan, Asamb­le­nin Me­de­ni­yet­ler Ara­sı Di­ya­log ve İn­san Hak­la­rı Ko­mi­te­si Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı­na se­çil­di. Asan’ın, ön­ce­ki gün Mo­na­ko’da top­la­nan Asamb­le­nin ge­nel ku­ru­lu­na sun­du­ğu, “Top­lum­sal Cin­si­yet Eşit­li­ği” ra­po­ru da oy­bir­li­ği ile ka­bul edil­di. Asan’ın ka­bul edi­len ra­po­run­da, ka­dın­la­ra ken­di do­ğur­gan­lı­ğı üze­rin­de tam kon­trol hak­kı ve­ril­me­si, cin­si­ye­te du­yar­lı büt­çe ya­pıl­ma­sı, bü­tün Ak­de­niz ül­ke­le­ri­nin kal­kın­ma po­li­ti­ka­la­rı­nın top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği göz önü­ne alı­na­rak ha­zır­lan­ma­sı gi­bi tav­si­ye­ler yer alı­yor. Ak­de­niz Par­la­men­ter Asamb­le­si, ül­ke­le­rin ulu­sal par­la­men­to­la­rın­dan tem­sil­ci­le­rin ka­tı­lı­mıy­la ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. “Si­ya­si ve Gü­ven­lik­le İl­gi­li İş­bir­li­ği Ko­mi­te­si”, “Eko­no­mik, Sos­yal ve Çev­re İş­bir­li­ği Ko­mi­te­si” ve “Me­de­ni­yet­ler Ara­sı Di­ya­log ve İn­san Hak­la­rı Ko­mi­te­si” ol­mak üze­re 3 ana ko­mi­te­den olu­şan Asamb­le­de Tür­ki­ye, da­ha çok böl­ge­nin eko­no­mik ge­liş­me­si ve ka­dın hak­la­rı ko­nu­sun­da ça­ba sar­fe­di­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92325
  % 0.7
 • 5.3466
  % -0.72
 • 6.0882
  % -0.75
 • 6.8351
  % -0.69
 • 210.541
  % -0.52
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT