BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal: Lo­zan ma­sa­sı­na biz ta­li­biz

Bay­kal: Lo­zan ma­sa­sı­na biz ta­li­biz

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, İs­viç­re’nin he­di­ye et­tiği Lo­zan Ant­laş­ma­sı’nın im­za­lan­dı­ğı ta­ri­hi ma­sa­nın ne­re­de du­ra­ca­ğı ko­nu­sun­da­ki be­lir­siz­li­ğin ken­di­le­ri­ni üz­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Bu ma­sa­ya CHP ola­rak biz sa­hip çık­ma­ya ha­zı­rız.CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, İs­viç­re’nin he­di­ye et­tiği Lo­zan Ant­laş­ma­sı’nın im­za­lan­dı­ğı ta­ri­hi ma­sa­nın ne­re­de du­ra­ca­ğı ko­nu­sun­da­ki be­lir­siz­li­ğin ken­di­le­ri­ni üz­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Bu ma­sa­ya CHP ola­rak biz sa­hip çık­ma­ya ha­zı­rız. Bu CHP’ye ya­kı­şır” de­di. Ye­ni bir ge­nel mer­kez in­şa et­tik­le­ri­ni ve bu­ra­da mü­ze ve ar­şiv ge­liş­tir­me ko­nu­su­nu cid­di­yet­le ele al­dık­la­rı­nı kay­de­den Bay­kal, “Bu ma­sa­ya la­yı­kıy­la sa­hip çı­ka­cak nok­ta­da­yız. Bay­kal, “Bu en çok CHP’ye ya­kı­şır. Bu­nu im­za­la­yan ikin­ci Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve ikin­ci ge­nel baş­ka­nı­mız İs­met İnö­nü’dür” di­ye ko­nuş­tu. Bay­kal, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu­nu en iyi şe­kil­de iz­le­me­le­ri­ni, gör­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak şe­kil­de teş­hir ede­riz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT