BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Top­tan: Sa­nat­sız ge­liş­me ol­maz

Top­tan: Sa­nat­sız ge­liş­me ol­maz

TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Zon­gul­dak Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ‘2008 Zon­gul­dak 1. Ede­bi­yat Şen­li­ği’ne ka­tıl­dı.> Ser­hat De­mir ZON­GUL­DAK İHA TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Zon­gul­dak Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ‘2008 Zon­gul­dak 1. Ede­bi­yat Şen­li­ği’ne ka­tıl­dı. Bu­ra­da ko­nu­şan Top­tan, ede­bi­yat ha­ya­tı­nı in­şa eden ya­zar­la­rın eser­le­rin­den il­ham ala­rak ge­le­ce­ği ya­ka­la­ma­nın her­ke­sin gö­re­vi ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Da­ha 8. yüz­yıl­da Kaş­gar­lı Mah­mut eliy­le o ta­rih­ler­de dün­ya­nın hiç­bir ye­rin­de gö­rül­me­miş Di­van-ı Lü­gat-it-Türk’ü ya­zan bir mil­le­tin ço­cuk­la­rı ol­du­ğu­mu­zu an­la­tan Top­tan, “Çağ­daş uy­gar­lık dü­ze­yi­ne ulaş­mak için top­lum ola­rak ede­bi­yat ve sa­na­ta ge­re­ken de­ğe­ri mut­la­ka ver­me­li­yiz” di­ye ko­nuş­tu. Da­ha son­ra ki­tap fu­arı­nı ge­zen Top­tan, ço­cuk­la­ra oyun­cak ile üze­rin­de TBMM amb­le­mi bu­lu­nan baş­lık he­di­ye et­ti ve ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT