BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KURU GÜRÜLTÜ 0-0

KURU GÜRÜLTÜ 0-0

Günlerdir konuşulan Bursaspor Beşiktaş maçında gerilim de yok, gol deGünlerdir konuşulan Bursaspor Beşiktaş maçında gerilim de yok, gol de NOB­RE NA­SIL KA­ÇIR­DI? Ger­gin­lik­ler ara­sın­da te­miz bir maç iz­le­dik Bur­sa’da. Da­ha iyi top ya­pan, da­ha çok po­zis­yon bu­lan Be­şik­taş’tı ilk ya­rı­da. Yu­suf’u İ.To­ra­man’la ade­ta zin­ci­re vur­muş­tu Mus­ta­fa De­niz­li. O du­run­ca Bur­sa’nın da di­na­mik ol­ma­sı zor­du el­bet­te ki. Kar­tal, Del­ga­do’nun al­tı pas çap­ra­zın­da vu­ru­şu­nu M.Ke­çe­li’nin ön­le­me­si, Tel­lo’nun kor­ne­rin­de İ.To­ra­man’ın teh­li­ke­li ka­fa vu­ru­şu, Ser­can’ın çiz­gi­den çı­kar­dı­ğı Gök­han Zan pa­tent­li şut gi­bi po­zis­yon­lar­da gol­le­rin eşi­ğin­den dön­se de öy­le bi­ri var­dı ki... 34’te Tello’nun de­fans ar­ka­sı­na en­fes pa­sın­da Nob­re, 50 met­re sür­dü­ğü top­ta Ivan­kov’u da geç­ti, vu­ru­şu­nu ner­den çık­tı­ğı bel­li ol­ma­yan Me­lo son an­da çel­di. Bu ka­çan mut­lak gol­den son­ra bu kez Gök­han Gü­leç’in ne­fis gö­ğüs pa­sın­da Ser­can, Rüş­tü’nün üze­ri­ne vu­run­ca to­pu ilk ya­rı gol­süz bit­ti. İKİNCİ YARI DURDULAR İkin­ci ya­rı da­ha ha­re­ket­li, da­ha zevk­li ve gol­lü bir maç bek­li­yor­duk açık­ça­sı... An­cak ev sa­hi­bi­ne Be­şik­taş da ayak uy­du­run­ca, ilk 45’in göl­ge­sin­de kal­dı ikin­ci bö­lüm. Bol pas­lı, mü­ca­de­le­liy­di an­cak teh­li­ke­li po­zis­yon bağ­la­mın­da fa­kir­di. 64’te Ro­mash­chen­ko’nun yak­la­şık 30 met­re­den ba­zu­ka­sı Rüş­tü’de ka­lır­ken, ha­fif kol­tuk­la­rı­mız­dan kal­dır­dı bi­zi. Bu bö­lü­mün de en go­le ya­kın teh­li­ke­si Be­şik­taş’tan gel­di. 72’de Bo­bo’nun mü­kem­mel to­puk pa­sı­nı on se­kiz üs­tün­de Tel­lo tek pas­la de­fans ar­dı­na sar­kan Ser­dar Öz­kan’a uzat­tı; genç fut­bol­cu Ivan­kov’la kar­şı kar­şı­ya po­zis­yon­da tek vu­ruş yap­mak is­te­di ama çok kö­tüy­dü... 84’te kor­ner­den ge­len to­pu de­fans uzak­laş­tır­mak is­ter­ken Batuhan’a çar­pan me­şin yu­var­lak Ivan­kov’da ka­lın­ca maç baş­la­dı­ğı gi­bi bit­ti: 0-0. > Bilgehan Can A­ta­türk S­ta­dı, 16 Ka­sım 2008 >> BURSA 0 I­van­kov 6 ­Be­kir 5.5 (Ha­lil dk.87) ? Ö­mer 6.5 İb­ra­him 5.5 ­Ro­mashc­hen­ko 6 ­Mus­ta­fa Sarp 6 ­Me­lo 7 ­Mus­ta­fa Ke­çe­li 5.5 ­Yu­suf 5 ­Gök­han Gü­leç 5.5 ­Ser­can 5 (Vol­kan dk.60) 5.5 ­Ya­vuz E­ray­dın ­Rod­ri­gu­es Em­rah Ki­raz ­Me­sut Öz­gür Zu­ni­ga T.D.: Gü­venç Kur­tar >> BEŞİKTAŞ 0 ­Rüş­tü 6 ­Gök­han Zan 6 ­Za­po­tocny 6.5 İb­ra­him To­ra­man 6 A­li Tan­do­ğan 5.5 Ek­rem Dağ 5.5 ­Del­ga­do 5 (Ba­tu­han dk.83) 4.5 İb­ra­him Ü­zül­mez 5.5 ­Ho­los­ko 4 (S.Öz­kan dk.67) 5 ­Nob­re 5 (Bo­bo dk.67) 5 ­Tel­lo 6 ­Ha­kan A­rı­kan ­Ser­dar Kur­tu­luş U­ğur Ay­dın T.D.: Mus­ta­fa De­niz­li HA­KEM­LER: Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu, Ser­kan Ok, Hü­se­yin Fi­dan MUSTAFA DENİZLİ: 1 puan kötü değil BO­ZUK ZE­MİN İS­YA­NI Zor­lu Bur­sa dep­las­ma­nın­dan 1 pu­an­la dö­nen Be­şik­taş’ta Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, “Oyu­nun ge­ne­lin­de po­zis­yon üret­me­ye ça­lı­şan ve ra­ki­bi bas­kı al­tın­da tu­tan ta­raf­tık. Ra­ki­bi bas­kı al­tın­da tu­tun­ca fi­nal pas­la­rı­nı da­ha dik­kat­li ya­pa­cak­sın. Fi­zik gü­cü olan bir ta­kı­mız, du­ran top­lar­da et­ki­li ol­ma­lıy­dık. Sa­ha­nın bo­zuk ze­mi­ni fut­bol­cu­la­rı­mın ya­pa­ca­ğı fi­nal pas­la­rı­na ve gol vu­ruş­la­rı­na en­gel ol­du” de­di. BİR TRANS­FER BEL­Kİ “Geç­miş­te ya­şan­mış şey­le­ri de­vam et­tir­me­nin bir an­la­mı yok” di­yen De­niz­li. “Bu­ra­da ola­bi­le­cek bir ha­di­se­den kim­se mut­lu ol­maz. 3 pu­an bek­li­yor­dum ama Bur­sa zor bir dep­las­man ol­du­ğu için bu­ra­dan 1 pu­an­la ay­rı­lı­yor ol­mak üzün­tü­mü­zü ha­fif­le­ti­yor” de­di. De­niz­li, trans­fer ko­nu­sun­da ise, “Dev­re­ye ka­dar önü­mü­zü gö­re­lim son­ra ka­rar ve­re­ce­ğiz. Bir ta­ne oyun­cu ala­bi­li­riz” şek­lin­de ko­nuş­tu. MAÇTAN NOTLAR De­mi­rö­ren pro­to­kol­de Bur­sas­por Yö­ne­ti­mi, mi­sa­fir ta­kım­lar için ay­rı­lan açık tri­bü­ne, Fe­de­ras­yon­dan al­dı­ğı özel izin­le ken­di ta­raf­ta­rı­nı oturt­tu. Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ge­çen yıl­ki maç­ta pro­to­kol tri­bü­nü ye­ri­ne yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­la­rıy­la ma­çı açık tri­bün­de iz­le­miş­ti. Ta­raf­tar ha­zır­la­dı Bur­sa’nın ho­ca­sı Gü­venç Kur­tar, “Ta­raf­tar aşı­rı is­ti­yor­du bu ma­çı. Bi­zi ma­ça ta­raf­tar ha­zır­la­dı. Tüy­le­rim di­ken di­ken ol­du. Ra­ki­be faz­la po­zis­yon ver­me­dik. Bu ma­çı ka­zan­ma­yı çok is­te­dik ama ol­ma­dı” de­di. Nob­re’ye öv­gü Bur­sas­por’un ba­şa­rı­lı de­fans oyun­cu­su Ömer Er­do­ğan, “Tür­ki­ye lig­le­rin­de sa­vu­nul­ma­sı en çok zor­lan­dı­ğım oyun­cu Nob­re. Çok şü­kür gol ye­me­dik. Bü­yük ta­raf­tar des­te­ği kar­şı­sın­da ba­zen bas­kı al­tın­da ka­la­bi­li­yo­ruz” de­di. En azın­dan ye­nil­me­dik Bur­sa’nın kap­ta­nı Yu­suf Şim­şek, “Ta­bii ki biz Bur­sa şeh­ri­nin ma­ça na­sıl ha­zır­lan­dı­ğı­nı iyi bi­li­yo­ruz. Yen­mek is­ter­dik ama en azın­dan ye­nil­me­dik. Bur­sas­por’u bun­dan son­ra gü­zel gün­ler bek­li­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Tek ek­si­ği­miz gol Be­şik­taş’ın mil­li oyun­cu­su Gök­han Zan, “Eli­miz­den ge­le­ni yap­tık, po­zis­yo­na gir­dik ama tek ek­si­ği­miz gol ata­ma­mak ol­du. Bu tarz maç­lar­dan iyi so­nuç­lar al­ma­mız la­zım. Bur­sas­por ta­raf­ta­rı­na te­şek­kür edi­yo­rum. Bu bir baş­lan­gıç olur uma­rım” de­di. Da­vet­siz mi­sa­fir Fut­bol­cu­la­rın ısın­ma ha­re­ket­le­ri yap­tı­ğı sı­ra­da bir ta­raf­tar izin­siz ola­rak pa­ra­şüt­le sa­ha­ya iniş yap­tı. Tri­bün­ler bu bek­len­me­dik olay kar­şı­sın­da ses­siz ka­lır­ken, gü­ven­lik güç­le­ri izin­siz iniş ya­pan bu ta­raf­ta­rı gö­zal­tı­na al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT