BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnönü’ye bekliyoruz

İnönü’ye bekliyoruz

Be­şik­taş Baş­ka­nı, iki kulüp arasındaki ­buz­la­rı e­rit­mek i­çin zey­tin da­lı u­zat­tıBe­şik­taş Baş­ka­nı, iki kulüp arasındaki ­buz­la­rı e­rit­mek i­çin zey­tin da­lı u­zat­tı Mİ­SA­FİR­PER­VER­LİK Bur­sa-Be­şik­taş kar­şı­laş­ma­sın­da gün­ler ön­ce­sin­den tır­ma­nan tan­si­yon maç­ta ye­ri­ni bü­yük bir sa­kin­li­ğe bı­ra­kın­ca her­kes de­rin bir ne­fes al­dı. Bur­sa Yö­ne­ti­mi­nin ve ta­raf­ta­rı­nın tav­rın­dan çok hoş­nut kal­dık­la­rı­nı söy­le­yen Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, “Bur­sas­por mi­sa­fir­per­ver­li­ğin en gü­zel ör­ne­ği­ni gös­ter­di. Bur­sas­por­lu ta­raf­tar­lar da sa­de­ce ta­kım­la­rı­nı des­tek­le­di­ler. Me­de­ni Bur­sas­por ta­raf­ta­rı­na da bu çok ya­kış­tı. İn­şal­lah, İs­tan­bul’da­ki maç­ta hem Bur­sas­por ta­raf­ta­rı­nı hem Bur­sas­por Yö­ne­ti­mi­ni, İnö­nü’de ağır­la­mak­tan mut­lu­luk du­ya­ca­ğız’’ de­di. YA­ZI­CI: KA­LI­CI BA­RIŞ Be­şik­taş­lı yö­ne­ti­ci Ke­nan Öner de, “Biz bu ger­gin­li­ğin bit­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Bu be­yaz say­fa­yı aça­ca­ğız ar­tık. Ön­ce biz­ler, son­ra da ta­raf­tar­lar bu­nu ya­pa­cak. Bu ger­gin­li­ğin so­nu yok” der­ken, Bur­sas­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ya­zı­cı, “Tri­bün­ler çok gü­zel­di, cen­til­men­lik var­dı. Ta­raf­tar­lar sa­de­ce ta­kım­la­rı­nı des­tek­le­di, ra­kip­le hiç uğ­raş­ma­dı. Ben­ce bu her şey­den önem­liy­di. Bur­sa ta­raf­ta­rı­nın İs­tan­bul’a da­ve­ti ko­nu­su­na ge­lin­ce; bu sa­de­ce söy­lem­ler­le ol­maz. Med­ya, ta­raf­tar grup­la­rı ve yö­ne­ti­ci­ler, bu ko­nu­da is­tek­li ol­ma­lı. Ka­lı­cı ba­rış sağ­lan­ma­lı’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. > Re­fik Fi­dan - Bur­sa (İHA) KORKULAN OLMADI Tan­si­yo­nu gün­ler ön­ce­sin­den tır­ma­nan Bur­sa-­Be­şik­taş kar­şı­laş­ma­sın­da kü­çük çap­lı p­ro­tes­to­lar dı­şın­da kor­ku­lan o­lay­lar ol­ma­dı. Yak­la­şık 3 bin gü­ven­lik gö­rev­li­si sa­bah sa­at­le­rin­den i­ti­ba­ren ge­niş gü­ven­lik tedbirleri al­dı. Ta­raf­tar­lar 3 a­şa­ma­lı kont­rol­den ge­çi­ri­le­rek i­çe­ri so­kul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT