BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FARKI FİYATI

FARKI FİYATI

F.Bah­çe, Kez­man’ın ye­ri­ne Gü­i­za’yı t­rans­fer et­ti. An­cak yak­la­şık 30 mil­yon e­u­ro­ya a­lı­nan Ok­çu, gös­ter­di­ği per­for­mans­la, güç be­la gön­de­ri­len Bat­man’in ge­ri­sin­de kal­dıF.Bah­çe, Kez­man’ın ye­ri­ne Gü­i­za’yı t­rans­fer et­ti. An­cak yak­la­şık 30 mil­yon e­u­ro­ya a­lı­nan Ok­çu, gös­ter­di­ği per­for­mans­la, güç be­la gön­de­ri­len Bat­man’in ge­ri­sin­de kal­dı BETERİN BETERİ VAR! La Li­ga’nın gol k­ra­lı Da­ni­el Gü­i­za’nın t­rans­fe­ri tüm dün­ya­nın dik­ka­ti­ni F.Bah­çe’nin ü­ze­ri­ne çek­miş­ti. S­por ka­mu­o­yu dün­ya dev­le­ri­nin is­te­di­ği söy­le­nen Ok­çu la­kap­lı o­yun­cu­nun Ka­nar­ya’yı ter­cih et­me­si­ni ko­nu­şu­yor, F.Bah­çe’nin bu t­rans­fer i­çin 17 mil­yon 400 bin e­u­ro bon­ser­vis ö­de­me­si man­şet­le­ri süs­lü­yor, sa­rı-­la­ci­vert­li ta­raf­tar­lar i­se ken­di­le­ri­ni çi­le­den çı­ka­ran Ma­te­ja Kez­man’dan so­nun­da kur­tul­duk­la­rı­na se­vi­ni­yor­du. An­cak Sü­per Lig’in 11. haf­ta­sı ge­ri­de ka­lır­ken, Gü­i­za’nın per­for­man­sı ka­fa­lar­da so­ru i­şa­ret­le­ri­ne ne­den ol­ma­ya baş­la­dı. Bek­le­nen pat­la­ma­yı bir tür­lü ger­çek­leş­ti­re­me­yen Ok­çu la­kap­lı İs­pan­yol, ge­ce ha­ya­tı i­le ön p­la­na çık­ma­ya baş­lar­ken, Bat­man o­la­rak a­nı­lan Kez­man’ın ge­ri­sin­de kal­dı. GELEN GİDENİ ARATIR F.Bah­çe’de­ki ilk se­zo­nu o­lan 2006-07’de lig, Av­ru­pa, ku­pa ve ha­zır­lık kar­şı­laş­ma­la­rı da­hil top­lam 35 maç­ta for­ma gi­yen Kez­man, 2’si Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da 9’u da lig­de ol­mak ü­ze­re 11 go­le im­za at­mış­tı. Sırp gol­cü, li­gin ilk 11 haf­ta­sın­da 3 gol kay­de­der­ken, ta­kı­mı­na di­rekt o­la­rak 4 pu­an ka­zan­dı­ran i­sim ol­muş­tu. Gü­i­za i­se ge­ri­de ka­lan 11 haf­ta­da sa­de­ce 2 de­fa ra­kip fi­le­le­ri sars­ma­yı ba­şar­dı. Ha­zır­lık dö­ne­min­de 2 gol kay­de­den İs­pan­yol, Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da i­se 3 gol bul­du. Sırp gol­cü­nün 3 gol bul­du­ğu 11 haf­ta­lık dö­ne­min ilk 5 ma­çın­da for­ma giy­me­miş ol­ma­sı da is­ta­tis­tik­le­re yan­sı­dı. 11 maç­ta 6 de­fa for­ma gi­yen Kez­man’a kar­şı­lık, Gü­i­za 11 ma­çın ta­ma­mın­da yer al­ma­sı­na rağ­men per­for­mans o­la­rak Sırp o­yun­cu­dan ge­ri­sin­de kal­dı. > M. Emin ULUÇ DE­İ­VİD YA­KA­LA­DI, LU­GA­NO GEÇ­Tİ F.Bah­çe’nin ra­kip ka­le­ye en ya­kın gö­rev ya­pan ada­mı ko­nu­mun­da­ki Güi­za, ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la tep­ki çe­ki­yor. Mü­ca­de­le­ci ki­şi­li­ğiy­le al­kış top­la­yan an­cak ka­çır­dı­ğı gol­ler­le her­ke­si şaş­kı­na çe­vi­ren İs­pan­yol, özel­lik­le 5-2’lik Ar­se­nal ma­çın­da ve G.Sa­ray der­bi­sin­de mü­sa­it po­zis­yon­la­rı har­ca­ya­rak tep­ki çek­miş­ti. Ge­ri­de ka­lan 11 haf­ta­da sa­de­ce 2 gol bu­la­bi­len Güi­za, hü­cum hat­tın­da ken­di­si­ne eş­lik eden Alex’in 2 gol ge­ri­sin­de ka­lır­ken, ken­di­si ka­dar şans bu­la­ma­yan Se­mih ile ay­nı sa­yı­da gol at­tı. Sol açık Uğur ile sol bek Car­los 2’şer gol ile Güi­za’yı zor­lar­ken, 4 ay­lık sa­kat­lı­ğın ar­dın­dan 4 maç­tır lig­de gö­rev yap­ma­ya baş­la­yan Dei­vid de Ok­çu’yu ya­ka­la­dı. Ka­zım ve Sel­çuk da 2’şer gol bu­lur­ken, en bü­yük sür­pri­zi 3 gol kay­de­den sto­per Lu­ga­no kay­det­ti. GÜİZA’NIN KARNESİ 2008/09 SE­ZO­NU İLK 11 HAF­TA G.An­tep-F.Bah­çe: 1-0 F.Bah­çe­-İs­tan­bul B.B: 2-0 ­Ha­cet­te­pe-F.Bah­çe: 2-1 F.Bah­çe-G.Bir­li­ği: 3-0 (1 gol) ­Si­vas-F.Bah­çe: 2-1 F.Bah­çe-­Kay­se­ri: 1-4 ­Ko­ca­e­li-F.Bah­çe: 2-3 (1 gol) F.Bah­çe-­Bur­sa: 5-2 Es­ki­şe­hir-F.Bah­çe: 2-2 F.Bah­çe-G.Sa­ray: 4-1 F.Bah­çe­-An­ka­ra: 2-0 >> Bu se­zon ta­ri­hi­nin en sı­kın­tı­lı baş­lan­gı­cı­nı ya­şa­yan F.Bah­çe, 11. haf­ta­da 6 ga­li­bi­yet, 1 be­ra­ber­lik, 4 mağ­lu­bi­yet­le 19 pu­an top­la­dı ve li­de­rin 7 pu­an ge­ri­sin­de kal­dı. KEZMAN’IN KARNESİ 2006/07 SE­ZO­NU İLK 11 HAF­TA F.Bah­çe­-Er­ci­yes: 6-0 G.Bir­li­ği-F.Bah­çe: 0-2 F.Bah­çe-Ç.Ri­ze: 2-1 ­Sa­kar­ya- F.Bah­çe: 1-2 F.Bah­çe­-An­tal­ya: 4-2 ­Si­vas-F.Bah­çe: 1-1 (1 gol) ­Kon­ya-F.Bah­çe: 0-1 (1 gol) F.Bah­çe-­Bur­sa: 0-1 An­ka­ra-F.Bah­çe: 2-2 F.Bah­çe-­Kay­se­ri: 4-1 (1 gol) V.Ma­ni­sa-F.Bah­çe: 2-3 >> Ka­nar­ya şam­pi­yon ol­du­ğu bu se­zo­nun 11. haf­ta­sı­nı 23 pu­an­la li­der ta­mam­lar­ken, 7 ga­li­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik, 2 mağ­lu­bi­yet al­mış, 26 gol a­tar­ken, 12 gol ye­miş­ti. Alex dö­nü­yor Ar­se­nal ma­çın­dan bu ya­na Alex’siz oy­na­yan F.Bah­çe’nin per­for­man­sı al­kış­la­nır­ken, Bre­zil­ya­lı­nın iyi­leş­me­si ve haf­ta so­nun­da­ki A.Gü­cü kar­şı­laş­ma­sı için ha­zır ol­ma­sı tek­nik he­ye­ti tat­lı bir sı­kın­tı­ya sok­tu. Ara­go­nes ki­mi ke­se­ce­ği­ni dü­şü­nür­ken, Se­mih’in sa­kat­lan­ma­sı İs­pan­yol’un işi­ni ko­lay­laş­tır­dı. An­ka­ra ma­çı­nın ilk da­ki­ka­la­rın­da di­zin­de­ki ağ­rıy­la sa­ha­yı terk eden Se­mih ile sol ayak bi­le­ğin­de ağ­rı olan Dei­vid te­da­vi­si­ne he­men baş­lan­dı. Se­mih’in çe­ki­len MR’ın­da sol di­zin­de ke­mik öde­mi tes­pit edi­lir­ken, bu oyun­cu­nun Mil­li Ta­kım kad­ro­sun­dan çı­ka­rı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. Babacan korkuttu F.Bah­çe’nin dün­kü id­ma­nın­da su­ra­tı­na top ge­len Vol­kan Ba­ba­can ye­re yı­ğı­lın­ca tek­nik he­yet bü­yük kor­ku ya­şa­dı. Genç oyun­cu ça­lış­ma­ya de­vam ede­mez­ken, ya­pı­lan ilk mu­aye­ne­nin ar­dın­dan ku­lüp dok­to­ru Pi­yer Ar­zu­man, “Her­han­gi bir kı­rık yok. Du­ru­mu cid­di de­ğil” açık­la­ma­sıy­la yü­rek­le­re su serp­ti. “Doğru yoldayız” An­ka­ra ga­li­bi­ye­tiy­le mo­ral bu­lan F.Bah­çe, dün ha­fif bir ça­lış­ma yap­tı. An­ka­ra kar­şı­sın­da oynayanlar re­je­na­ras­yon yap­tı­ğı id­man­da di­ğer fut­bol­cu­lar, tak­tik ağırlıklı çalıştı. An­tren­man ön­ce­si kısa bir top­lan­tı ya­pan Ara­go­nes, oyun­cu­la­rı­na “Doğ­ru yol­da­yız. Böy­le de­vam et­me­miz ge­rek” di­ye­rek mo­ral ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT